Transporta sistēmu inženierija

.
.
Transporta sistēmu inženierija

Programma sagatavo konkurētspējīgus transporta un loģistikas speciālistus, nodrošinot plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētniecības darbā transporta jomā un izmantot modernās tehnoloģijas transporta un loģistikas jomā. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai maģistra studiju programmai «Transporta sistēmu inženierija» mainīsies programmas nosaukums uz «Aerokosmisko sistēmu inženierija» un mainīsies no profesionālā maģistru studiju programmas uz akadēmiskā maģistra studiju programmu. Mainīsies programmas noslēgumā iegūstamais maģistra grāds uz inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
13 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ilmārs Blumbergs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds transportsistēmu inženierijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija transporta, mašīnzinātnes, mehānikas nozarē, vai tam pielīdzināma izglītība;
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds mašīnzinātnē vai transportā
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir attīstīt profesionālās , radošās un pētniecības prasmes transporta sistēmu inženierijā , lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu.
Sagatavot speciālistus ,kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, nodrošināt plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu ,zinību padziļinātu izglītību ,kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā, veikt zinātniskus pētījumus, izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai. Sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
-nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību sagatavojot augstas klases speciālistus transporta sistēmu jomā;
-sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas ,veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
-nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
-veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu , studijām doktorantūrā ,attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
-rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, izveidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmums;
-attīstīt studējošo zinātniski pētniecisko darbu ,veicināt dalību starptautiskās apmaiņas programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
Teorētisko un praktisko zināšanu, profesionālās un radošās prasmes un zinību padziļināta apgūšana jaunrades un pētniecības darbam transporta sistēmu inženierijas jomā, kas nodrošina izcili efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu vidē starptautiskā transportā un loģistikas nozarē.
Studiju kursu saturs tiek pastāvīgi pilnveidots, lai studējošajiem būtu zināšanas par transporta sistēmas zinātnes nozares profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem.
Iegūtās paplašinātās zināšanas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētnieciskajam darbam dažādās jomās (transporta informācijas tehnoloģiju, transportmašīnu projektēšanas, transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju, speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu kontroles iekārtu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju jomās).
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
-spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu transporta un loģistikas jomā, piedāvāt jaunus risinājumus, metodoloģiju vai tehnoloģiju transporta jomā.
-spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītu matemātisko modeļu izmantošanu transporta jomas problēmu pētīšanā, par transporta tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu konstrukciju optimizācijas aprēķinu veikšanu gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
-spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,
-veikt uzņēmējdarbību transporta uzņēmumā, analizēt tā efektivitāti,
-organizēt, vadīt un kontrolēt transporta līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus,
-veikt inovācijas transporta sistēmas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā,
-veikt pētījumus, konstruēt sistēmas modeļus, pielietot pētījumu rezultātus un formulēt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem,
-sagatavot pārskatus un publikācijas, prezentēt rezultātus.
-spēj tālāk mācīties un strādāt sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un pielietot jaunas pieejas situācijas uzlabošanai.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt transportsistēmu inženierijas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un ,ja nepieciešams , veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas loģistikas un transporta sistēmas inženierijā:
-integrētas un līdzsvarotas multimodālās un intermodālās transporta sistēmas izveidošana , pilnveidošana un vadīšana,;
-progresīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrāde u.c.
Spēj dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā transporta sistēmu pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā.
Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Maģistra profesionālā izglītība nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju kolēģiem.
Spēj pielietot zināšanas un prasmes mainīgā situācijā, kā arī spēj paust profesionālai ētikai atbilstošu attieksmi, spēja profesionāli un ētiski rīkoties.

Karjera

Profesionālās maģistra studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" izglītību ieguvušais speciālists var strādāt kā transporta uzņēmumos un organizācijās, tā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju ,kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un
tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju uzsākšanai maģistra profesionālā studiju programmā ,studējošiem ir nepieciešams bakalaura profesionālais grāds,vai bakalaura akadēmiskais grāds, vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija,kas iegūta pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.Studējošiem ar iepriekš iegūtu bakalaura akadēmisko grādu maģistra profesionālajā programmā papildus apgūstami noteiktie priekšmeti izlīdzināšanas programmā un iegūstama piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas