Nanoinženierija

.
.
Nanoinženierija

Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus zinātniskās pētniecības darbībai nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
6 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jurijs Dehtjars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds nanoinženierijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūti medicīnas inženierijā un fizikā, vai tam pielīdzināma izglītība inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī dabaszinātņu jomās
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanoinženierijā, ar padziļinātām zināšanām dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā, izgatavošanā;
Sagatavot studējošos studiju turpināšanai doktorantūrā.

Uzdevumi

- Sniegt fundamentālas zināšanas par nanoobjektu īpašībām;
- Sniegt zināšanas un iemaņas par nanoobjektu izmantošanu un izveidošanu;
- Sniegt zināšanas par iekārtām un procesiem mikro- un nanotehnoloģijās, to izmantošanas iespējām, kā arī par mikro- un nanotehnoloģiju iekārtu projektēšanu;
- Sniegt studentam praktiskā darba pieredzi, paredzot ilgāku prakses laiku studentiem ar akadēmiskā bakalaura izglītību;
-Pilnveidot studentu rakstiskās un mutiskās komunikācijas iemaņas, attīstīt studentu prasmes strādāt komandā;
-Veicināt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu darbā

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Programmas absolvents iegūst:
• kompetenci veikt pētniecisko darbu,
• spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus ar nanoinženieriju saistītajos jautājumos;
• padziļinātas un paplašinātas zināšanas, izpratne par nanoinženieriju saistītajos pētījumos, par projektēšanas un inženiertehnoloģiju ekspluatācijas jautājumiem, saskaroties ar dažādām inženierijas jomām;
• spēju un prasmi pielietot teorētiskās zināšanas ar nanoinženieriju saistīto problēmu risināšanā;
• spēju virzīt savu kompetenču pilnveidi;
• spēju veikt personāla grupas darba rezultātu analīzi un uzņemties atbildību par kolektīvu;
• spēju veikt uzņēmējdarbību, inovācijas globalizācijas apstākļos ar nanoinženieriju saistītajās tehnoloģijās.

Karjera

Nanotehnoloģiju inženieris
-prot projektēt un pilnveidot iekārtas, aparātus un instrumentus, kas saistīti ar nanoinženieriju un nanotehnoloģijām: pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
- prot organizēt drošības pasākumus;
- piedalās iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
-spēj vadīt un organizēt ražošanu, veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
-spēj veikt tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus;
- spēj piedalīties dažādos starptautiskajos projektos;
- spēj izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Nanoinženieris strādā uzņēmumos un iestādēs, kurās projektē, izgatavo ar nanoinženieriju saistītus produktus. Augstākminētie speciālisti var strādāt arī iestādēs, kas nodarbojas ar pētniecību vai arī darbojas medicīnas vai vides aizsardzības jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas

_