Dzelzceļa inženierija

.
.

Apgūstot šo studiju programmu, tev būs iespēja nostiprināt un padziļināt teorētiskās zināšanas par dzelzceļa transporta procesiem, pielietot prasmes pētījumos, pilnveidot progresīvas tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, ka arī izstrādāt pētnieciskus projektus. Balstoties uz iepriekšējo izglītību, studiju programmas ietvaros ir iespēja apgūt atbilstošu specialitāti – “Dzelzceļa elektrosistēmas” vai “Dzelzceļa transports”. Studiju pirmajā gadā tiks apgūti dzelzceļa nozares teorētisko pamatu studiju kursi, tajā plaši izmantojamās datorprogrammas un to matemātiskais nodrošinājums, kā arī obligātās izvēles studiju kursi vienā no specializācijām, pedagoģijas un psiholoģijas un brīvās izvēles studiju kursi. Otrajā studiju gadā paredzēta prakse un maģistra darba izstrāde.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mihails Gorobecs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās un dzelzceļa elektrosistēmu inženiera kvalifikācija vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā un dzelzceļa transporta inženiera kvalifikācija vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību un sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa inženierzinātņu nozarē, radīt prasmes apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• Nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa nozarē;
• Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
• Veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• Rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
• Attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā;
• Veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Īstenojot studiju programmu ir plānots sasniegt šādus rezultātus:
• Spēja izstrādāt, attīstīt un pilnveidot infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas dzelzceļa jomā;
• Pārzināt dokumentācijas, tehniskos standartus un nozares likumus;
• Spēja veikt pētnieciskus un zinātniskus darbus, ko turpmāk var izmantot projektu realizācijā;
• Spēja patstāvīgi strādāt, mācīties un būt gatavam pielāgoties izmaiņām, lai saglabātu konkurētspēju;
• Spēja pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicot pienākumus, izpildot uzdevumus un risinot problēmas;
• Spēja organizēt dzelzceļa transporta speciālistu un apkalpojošā personāla apmācību un atestāciju;
• Attīstīties profesionālajā nozarē, pilnveidoties karjerā un turpināt studēt doktorantūras studiju programmā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī
pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu
izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Profesionālais bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās/dzelzceļa transports vai tai pielīdzināma izglītība.

Viss par uzņemšanu RTU

Studijas

_