Dzelzceļa inženierija

.
.
Dzelzceļa inženierija

RTU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo inženierus ar maģistra grādu dzelzceļa nozarē. Studiju programma nodrošina topošā inženiera ar maģistra grādu atbilstību transporta jomas mūsdienīgām un nākotnes prasībām.
Programma paredzēta, lai papildinātu esošo dzelzceļa transporta inženieru kompetences ar projektu un darba vadības, optimizācijas, risku vērtēšanas un tehnoloģiju izstrādes vadības prasmēm. Programma satur studiju kursus saistītus ar optimizācijas metodēm, loģistiku, projektu vadību, dzelzceļa uzņēmuma darba organizēšanu, dzelzceļa tehnoloģijām, praksi un arī pētnieciskā darba pamatiem maģistra darba ietvaros. Studiju programmas apgūšana dod kompetences strādāt vadošajos amatos gan dzelzceļa uzņēmumos, gan arī uzņēmumos, kas saistīti ar transporta nozari gan Latvijā, gan arī ārzemēs. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai maģistra studiju programmai «Dzelzceļa inženierija» mainīsies studiju ilgums pilna laika studijās no 1,5 gadi uz 1 gads un mainīsies kvalifikācijas nosaukums uz dzelzceļa tehnoloģiju inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mihails Gorobecs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās un dzelzceļa elektrosistēmu inženiera kvalifikācija vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā un dzelzceļa transporta inženiera kvalifikācija vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību un sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa inženierzinātņu nozarē, kas ļaus apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas.

Uzdevumi

• Nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa nozarē;
• Nodrošināt Studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
• Veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• Rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
• Attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā
• Veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas īstenošanas rezultātā tiek plānots sasniegt šādus rezultātus:
• Spēja izstrādāt, attīstīt un pilnveidot infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas dzelzceļa jomā;
• Pārzināt dokumentācijas, tehniskos standartus un nozares likumus;
• Spēja veikt pētnieciskus un zinātniskus darbus, ko turpmāk var izmantot projektu realizācijā;
• Spēja patstāvīgi strādāt, mācīties un būt gatavam pielāgoties izmaiņām, lai saglabātu konkurētspēju;
• Spēja pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicot pienākumus, izpildot uzdevumus un risinot problēmas;
• Spēja organizēt dzelzceļa transporta speciālistu un apkalpojošā personāla apmācību un atestāciju;
• Attīstīties profesionālajā nozarē, pilnveidoties karjerā un turpināt studēt doktorantūras studiju programmā.

Karjera

Studiju programmas absolventi būs specialisti ar moderno informācijas tehnoloģiju un projektu vadības prasmēm transporta jomā un varēs strādāt vadošajos amatos gan dzelzceļa uzņēmumos, gan arī uzņēmumos, kas saistīti ar transportu un IT nozari gan Latvijā, gan arī ārzemēs.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas