Dzelzceļa transports

.
.
Dzelzceļa transports

Programma iemāca studējošos patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīsta viņu spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
12 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Pāvels Gavrilovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņā profesionālā kvalifikācija dzelzceļa transporta nozarē
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikācija dzelzceļa transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir iemācīt studējošos apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa transportā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu zinātnisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskajos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus;
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus un drošus pārvadājumus;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus, pilnveidot tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un servisa uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus dzelzceļa transporta jomā;
• spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu dzelzceļa transporta nozarē;
• spēj veikt eksperimentālo pētījumu, lai novērtētu dzelzceļa transporta sistēmu un iekārtu darbību.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus programmā par valsts budžeta līdzekļiem ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā pēc bakalaurantūras vai profesionālās programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas

_