Aviācijas transports

.
.
Aviācijas transports

Aeronautikas institūts ir Latvijas Civilās aviācijas aģentūras sertificēta tehniskās apkopes mācību organizācija, kas dod iespēju studentiem saņemt visā pasaulē atzītus sertifikātus. Programma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību un sagatavo atzītus starptautiska līmeņa speciālistus. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālā maģistra studiju programmai «Aviācijas transports» mainīsies no profesionālā maģistru studiju programmas uz akadēmiskā maģistra studiju programmu un mainīsies programmas iegūstamais maģistra grāds uz inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
32 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilmārs Blumbergs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds aviācijas transportā un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija aviācijas transporta nozarē
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē (studijām aviācijas transporta specializācijā) vai elektrozinātnē (studijām avionikas specializācijā)
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
121
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Maģistra profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, lai tiktu iegūta aviācijas transporta nozarei nepieciešamā izglītība, kura nodrošina aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanu, sistēmu darbības analīzi un projektēšanu. Studiju noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju aviācijas transporta sistēmas inženierim adaptēties darba tirgū un dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Maģistra profesionālā studiju programmā fundamentālo zinātņu, nozares teorētisko, nozares speciālo priekšmetu lekcijās, praktiskajās nodarbībās par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem, prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) studenti pielieto iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā. Studenti studiju programmā iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas pielieto maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne).
Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni aviācijas transporta jomā. Daļa zināšanu atbilst aviācijas zinātnes nozares jaunākajiem atklājumiem. Studiju programmā „Aviācijas transports” iegūtās zināšanas nodrošina pamatus radošai domāšanai un iesaistīšanai zinātniski pētnieciskajā darbā.
Prasmes (Spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes).
Spēj patstāvīgi izmantot teoriju metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu aviācijas transporta jomā zinātniski – pētniecisko darbu un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistemātiskiem gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas zinātniskiem vai profesionālas jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi.
Spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas aviācijas transporta sistēmas jomā, veikt zinātnisko darbu vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, ja nepieciešams šos apstākļus pārveidot piemērojot jaunas pieejas.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana.)
Spēj patstāvīgi:
- formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas saistītas ar aviācijas transporta nozari,
- pamatot lēmumus un, ja nepieciešams veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Veikt aviācijas transporta sistēmas zinātniski pētniecisko darbības metožu attīstību, parāda izpratni un atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Aviācijas speciālisti varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.
Veic analītisku un vadošu darbu uzņēmumos, zinātniski pētniecisko darbu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nepieciešams otrā līmeņa profesionālais bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa kvalifikācija aviācijas transportā vai tai pielīdzināma izglītība vai inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē (studijām aviācijas transporta mehānikas inženiera specializācijā) vai elektrozinātnē (studijām aviācijas transporta avionikas inženiera specializācijā) vai tam pielīdzināmie grādi.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas