Transports

.
.
Transports

Studiju programma sagatavo speciālistus transporta un satiksmes nozarēs. Tās ietvaros apgūsi padziļinātas teorētiskās zināšanas, teorētiskās un praktiskās zināšanas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
6 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Ilmārs Blumbergs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu doktors
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē vai mašīnzinātnē
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
€ 3 500 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu doktors
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu maģistra grāds transportā vai mehānikā un mašīnzinātnē
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
€ 3 500 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu doktors
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu maģistrs
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
€ 3 500 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un nodrošinātu ar speciālistiem augstskolas un zinātniskās pētniecības iestādes.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir:
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos;
- apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;
- apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;
- apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;
- sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
- sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne).
Spēj pierādīt , ka pārzina un izprot aktuālākās mehānikas, mašīnzinību u transporta un satiksmes zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda mūsdienu zinātniskās pētniecības metodoloģiju un metodes profesionālajā jomā un dažādu zinātnes jomu saskarē.
Prasmes (Spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes).
Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties transporta un satiksmes vai mehānikā un mašīnzinātnēs zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes.
Programmas studenti sniedz jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īsteno būtiska apjoma oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.
Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savas zinātniskās darbības jomu transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšanu un optimizāciju, projektējamo izstrādājumu optimizācijas automatizētām metodēm, transportlīdzekļu drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskām metodēm, transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķinu un konstruēšanas metodēm ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā.
Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskos projektus transporta un mašīnzinību jomā, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus.
Spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus transporta sistēmas uzņēmumos , iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana.)
Spēj, veicinot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus transporta sistēmu pētnieciskos vai inovāciju uzdevumus.
Spēj patstāvīgi izvirzīt pētījumu ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskos projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Karjera

Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Profesionālais maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē vai mehānikā un mašīnzinātnē vai tam pielīdzināms akadēmiskais grāds vai kvalifikācija, kuru pielīdzināšanu ir akceptējusi par virzienu atbildīgā institūta padome vai TMF Direktoru padome

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas