Mašīnbūve un mehānika

.
.
Mašīnbūve un mehānika

Studiju programmā sagatavo speciālistus, kas spēj kristiski analizēt un inovatīvi risināt problēmas tādās nozarēs kā mašīnbūve un mehānika, materiālzinātne, medicīniskā inženierija, nanotehnoloģija  vides inženierija un enerģētika. Tās ietvaros apgūsi teorētiskās un praktiskās zināšanas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
7 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā vai materiālzinātnē, vai medicīniskā inženierijā, vai vides inženierijā un enerģētikā, vai nanotehnoloģijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa studijas, kas sagatavo zinātņu doktorus, kas ir augstākās kvalifikācijas speciālisti tādās inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas zinātņu nozarēs kā “Mašīnbūve un mehānika”, “Materiālzinātne”, “Medicīniskā inženierija”, “Nanotehnoloģija” un nozares “Vides inženierija un enerģētika” apakšnozarē “Siltumenerģētika” ar izpratni par aktuālākajām zinātniskām teorijām un atziņām, sistēmisku domāšanu un iemaņām darbam inženierzinātņu jomā un augsto tehnoloģiju uzņēmumos, kuri spēj risināt pētniecības un inovācijas uzdevumus, spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un veikt patstāvīgus pētījumus, risināt zinātniskās problēmas un izstrādāt promocijas darbu, kas sniedz ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā.

Uzdevumi

1. Sniegt iespēju veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu par izvēlēto tēmu;
2. Sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu doktorantiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus izvēlētajā Studiju programmas virzienā, sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes zinātnisko teoriju attīstībā;
3. Sagatavot augsta līmeņa speciālistus, kuri spēj, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus un starptautiski nozīmīgus zinātniskus pētījumus, to rezultātus publicēt un ziņot starptautiska mēroga konferencēs, zinātniskajos semināros u.c.;
4. Attīstīt doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm, ieviest jaunas pētniecības un inženiersistēmu diagnostikas metodes, sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju;
5. Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus Latvijas un ārvalstu augstskolām, zinātniskām institūcijām un rūpniecībai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pēc Studiju programmas beigšanas absolvents iegūst zinātnes doktora grādu atbilstoši izvēlētajam Studiju programmas virzienam.
Studiju programmas absolvents:
- iegūst izpratni un zināšanas par zinātniskā pētījuma plānošanu, organizāciju, realizāciju un iegūto datu apstrādi,
- spēj veikt pastāvīgu, kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētniecības vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, patstāvīgi izvirzīt pētījuma hipotēzi, uzdevumus, plānot un vadīt zinātniskus projektus,
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties pētījumiem atbilstošas metodes, ir devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī,
- spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē,
- spēj akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības tehnoloģisko un sociālo progresu.
Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie studiju rezultāti ir savstarpēji saistīti un to sasniedzamības iespēja ir ļoti augsta.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt kā augstas kvalifikācijas eksperti mašīnbūves, metālapstrādes, kokapstrādes, pārtikas ražošanas, veselības aprūpes u.c. uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmā tiks uzņemti reflektanti, kuri ir ieguvuši inženierzinātņu maģistra grādu vai tam pielīdzināmu izglītību.
Reflektantiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, nepieciešams uzrādīt starptautiski atzītu angļu valodas prasmi apliecinošu dokumentu, ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda nav bijusi angļu valoda.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas