Industriālais dizains

.
.
Industriālais dizains

Studiju programma nodrošina studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā. Studiju gaitā ir pievērsta uzmanība mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemts vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Mašīnbūvniecības un aparātbūves nozaru dizaineri produktiem piešķirs arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Geriņa-Ancāne, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā bakalaura grāds industriālajā dizainā un industriālā dizaina inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs un/vai dizainā
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, iegūstot bakalaura profesionālo grādu industriālajā dizainā. Pievērst uzmanību mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemt vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Produktiem piešķirt arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.
Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu darba tirgū, kuri spēs iekļauties dažādu specialitāšu projektētāju darba grupās, vadīt tās, vai arī strādāt kā pašnodarbinātiem speciālistiem. Studiju gaitā studējošajiem jāattīsta zinātniski pētnieciskās darba iemaņas, un tie jāsagatavo izglītības turpināšanai maģistra profesionālajās studijās.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas industriālā dizainā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- rosināt studentu interesi par vizuāli pievilcīgu, inovatīvu, rūpniecisku produktu izveidi mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās, kas izgatavoti no metāla, kā arī no polimteriāliem, kompozītmateriāliem, koka un citu veidu materiāliem;
- studiju gaitā veltīt lielu vērību inovatīvu ideju izskaidrošanā un ģenerēšanā (jaunas idejas, izgudrojumi un izstrādnes zinātnē, tehnikā, tehnoloģijā, ražošanā, dizainā, sociālajā sfērā, un komercijā);
- attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, darba plānošanas un prezentēšanas pasmes;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm industriālā dizaina jomā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:
- pielietot iegūtās teorētiskās, un praktiskās zināšanas mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās izstrādājot inovatīvus, mākslinieciskus un tirgū konkurētspējīgus produktus vai dziainparaugus;
- analizēt funkcionālos, estētiskos, ekonomiskos un citus priekšnoteikumus, kas pamato jauna produkta projektēšanas vai esoša produkta pārprojektēšanas nepieciešamību;
- izstrādāt produktu konceptuālos risinājumus atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un tirgus prasībām, vizualizēt konceptuālos risinājumus skicēs, rasējumos, 3-dimensiju virtuālajās vizualizācijās, kā arī maketos/paraugos;
- projektēšanas procesā izmantot tradicionālās un modernās projektēšanas tehnoloģijas – vispārēja lietojuma un specializētās datorizētās projektēšanas (CAD) sistēmas, kā arī salīdzinoši vienkāršiem uzdevumiem datorizētās ražošanas (CAM) sistēmas programmvadības (CNC) darbagaldu vadības programmu sagatavošanai un datorizēto aprēķinu (CAE) sistēmas;
- veidot mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās produkta dizainu tā, lai tas atbilstu modernām materiālu, izgatavošanas tehnoloģiju un virsmu apdares iespējām;
- veidot izstrādājumus atbilstoši to lietošanas standartiem, ņemot vērā arī vides prasības par otrreizējās pārstrādes iespējām produkta dzīves cikla beigās;
- projekta izpildes gaitā pareizi lietot tehniskās dokumentācijas noformēšanas standartus, nozares standartus, tehniskos noteikumus, un citus reglamentējošus dokumentus, pielietot profesionālās un vispārējās ētikas principus;
- veikt mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās pētniecisku darbību, ģenerēt inovatīvus problēmu risinājumus produktu izstrādē.
- īstenot pētniecības pasākumus, profesionāli sistematizēt informāciju, īstenot pētījumu rezultātus, pielietot normatīvos dokumentus, sagatavot apkopojošus pārskatus un publikācijas;
- izstrādāt mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās produktus, sadarbojoties ar citām zinātniskām institūcijām un atbilstošiem profesionālās nozares speciālistiem;
- strādāt darba grupās, iekļauties komandas darbā.

Karjera

Bakalaura profesionālās studijās studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un kompetenci jaunu produktu radīšanā un pilnveidošanā mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās.
Studiju programmas absolventi būs speciālisti, kuri spēs piedāvāt inovatīvus risinājumus ar eko skatījumu. Absolventi varēs strādāt mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās gan individuālos un starptautiskos uzņēmumos, gan arī valsts institūcijās kā konsultanti. Absolventi spēs izstrādāt sekojošus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu produktus kā transportlīdzekļus un to papildaprīkojumu, dažāda veida aparātus, sadzīves tehniku, trenažierus, utt., kā arī pilsētvides objektus (sabiedriskā transporta pieturvietas, parku soliņus, gaismas ķermeņus u.c.).
Studiju vispārīgie un atbilstošās nozares studiju priekšmeti dos plašāku redzesloku, kā arī veidos pamatu turpmākām studijām maģistrantūrā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektatiem ir jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā un fizikā vai svešvalodā, kā arī jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Centralizēto eksāmenu atzīmes un iestājpārbaudījuma vērtējums zīmēšanā ir pamats ranžēšanai, lai iekļūtu valsts budžeta finansētās studiju vietās. Līdztekus budžeta studijām ir arī maksas studiju vietas.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas