Transporta sistēmu inženierija

.
.
Transporta sistēmu inženierija

Transporta sistēmu inženieri risina tehnoloģiski ietilpīgus jautājumus, saistītus ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos, informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu transportā, transporta sistēmu optimizāciju, plānošanu, prognozēšanu, transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālā bakalaura studiju programma «Transporta sistēmu inženierija» mainīsies no profesionālās uz akadēmiskā bakalaura studiju programmu un mainīsies nosaukums uz «Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija». Programmai mainīsies iegūstamais profesionālais bakalaura grāds mainīsies uz inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinībās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ilmārs Blumbergs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi. Studiju procesā iegūt zināšanas un prasmes, lai varētu nodrošināt transporta institūciju un iestāžu starptautiskā līmeņa attīstību, plānot un vadīt darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīviem aktiem.
Beidzot studijas tiek iegūts bakalaura profesionālais grāds transporta sistēmu inženierijā, kas dod iespēju turpināt studijas profesionālā/akadēmiskā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās un laboratorijas darbos iegūtās zināšanas nostiprina, pielieto un pārbauda praksē praktisku uzdevumu risināšanai: izstrādā un pilnveido-integrētas un līdzsvarotas multimodālās transporta sistēmas, transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, personāla izglītošanas un profesionālās apmācības programmas. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību transporta sistēmu attīstības, pilnveidošanas un inovāciju veicināšanas jomās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
Spēj parādīt transporta sistēmas nozarei raksturīgas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Daļa zināšanu atbilst transporta sistēmas nozares augstāko sasniegumu līmenim.
Spēj parādīt transporta sistēmas nozares un profesionālas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
Spēj, izmantojot transporta sistēmu inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
- veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību;
- veikt praktisku darbu transporta un loģistikas jomā;
- lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai transporta jomā;
- projektēt progresīvas tehnoloģiskas, t.sk. CAD/CAM/CAE sistēmas transportam;
- prasme izmantot matemātiskos modeļus transporta uzdevumu risināšanā;
- profesionālo prasmi informācijas analīzē, pētījumu rezultātu piemērošanā, normatīvo dokumentu apzināšanā, pārskatu un publikāciju sagatavošanā;
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta sistēmu inženiera profesijā.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt transporta sistēmu inženierijas nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Bakalaura profesionālo studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" izglītību ieguvušais transportsistēmu inženieris strādā transporta uzņēmumos un organizācijas, pētniecības un izglītības iestādēs un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju saistītu ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu.
Transportsistēmu inženieris vadot mazo vai vidējo uzņēmumu nodrošina transporta sistēmas tehnisko, organizatorisko procesu, nodrošina darba drošības, darba aizsardzības un darba likumdošanas likumu ievērošanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Prasības studiju programmas apguvei: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas