Mehatronika

.
.
Mehatronika

Mehatronika apvieno trīs nozares – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Mehatronikas inženieri ir nodarbināti uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu. Viņu darbs saistīts ar sarežģītām tehnoloģiskajām mašīnām, piemēram, robotiem, to tehnoloģiskā procesa automatizācijas algoritmu izstrādi, uzturēšanu un uzlabošanu. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālā bakalaura studiju programma «Mehatronika» mainīsies studiju ilgums no 4,5 gadi uz 4 gadi.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
1 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds mehatronikā un mehatronikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic mehatronikas sistēmu projektēšanu.

Uzdevumi

Bakalaura profesionālā studiju programma lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijās un projektu izstrādes laikā paredz apgūt fundamentālo zinātņu pamatus, vispārizglītojošos humanitāros, sociālos un vides priekšmetus, profilam atbilstošos teorētiskos, tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kas nepieciešami praktisko uzdevumu, risināšanai, kā arī attīsta prasmes veikt zinātnisko darbību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas:
Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozarei un mehatronikas inženiera profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un kritisku šo zināšanu pielietošanu, kas atbilst attiecīgās zinātnes nozares un profesijas augstākajam sasniegumu līmenim. Spēj parādīt mašīnzinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes:
Spēj pielietot mehatronikas inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes; veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību; formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mašīnzinātnes nozarē un mehatronikas inženiera profesijā. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt ar speciālistiem un nespeciālistiem; pastāvīgi strukturēt un realizēt savu un padoto mācīšanos un profesionālo pilnveidi; parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā; pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai problēmu apstākļos.

Kompetence:
Spēj pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt masīnzinātnes nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mašīnzinātnes nozarē un mehatronikas inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Inženieris mehatronikā strādā tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas pielietošanu. Inženieris mehatronikā spēj:
- izstrādāt mehatronikas iekārtas;
- vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniku un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai;
- veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību;
- veikt mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas