Aviācijas transports

.
.
Aviācijas transports

Programma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību. To apgūstot, Tu saņemsi pasaulē atzītu sertifikātu un kļūsi par starptautiska līmeņa gaisakuģu mehānisko iekārtu, dzinēju un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas speciālistu, varēsi analizēt un organizēt gaisa transporta sistēmu darbību un projektēt aviācijas tehniku. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai bakalaura studiju programmai «Aviācijas transports» iegūstamais grāds mainīsies uz gaisa kuģa tehniskās apkopes mehānikas inženieris vai gaisa kuģa tehniskās apkopes avionikas inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
75 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Andris Rijkuris, Doktors, Institūta direktora vietnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa vai gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību, lai sagatavotu starptautiska līmeņa atzītus speciālistus gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai.
Studiju laikā iegūtās nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetence dod iespēju aviācijas transporta ekspluatācijas inženieriem mehāniķiem un avionikas inženieriem veiksmīgi integrēties darba tirgū, metodiska aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, zinātnisko pētījumu izpildi un iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmā apgūtās fundamentālo zinātņu un aviācijas nozares teorētiskās un speciālās zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijās uz maketiem, stendiem, trenažieriem un tiek iegūtas praktiskās zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem.
Studentiem jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbu un bakalaura darba projekta daļas izstrādes laikā realizēt iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.
Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst Eiropas aviosabiedrību prasībām un sagatavot darbam Eiropas darba tirgū.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne).
Spēj parādīt aviācijas transporta sistēmas nozarei raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Daļa zināšanu atbilst aviācijas transporta sistēmas nozares augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt aviācijas transporta sistēmas nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes (Spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes).
Spēj izmantojot aviācijas transporta studiju programmā apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
- veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību,
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus aviācijas transporta sistēmas nozarē,
- izskaidrot un argumentēti diskutēt par aviācijas transporta un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas aktuālākajiem jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi strukturēt mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt aviācijas transporta sistēmas informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas aviācijas transporta un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas nozarē.
Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalītie aviācijas transporta sistēmas jomas attīstībā.

Karjera

Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis vai avionikas inženieris strādā organizācijā un uzņēmumos, kuros izmanto gaisakuģus, veic tehnisko ekspluatāciju, apkopi un remontu.
Tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisakuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, analizē ekonomiskos aspektus, plāno izpildīšanas darbus, gatavo darbam ierīces un mehāniskās iekārtas.
Avionikas inženieris veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisakuģu elektronisko, elektrisko un elektromehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, gatavo darbam elektroniskās un elektriskās ierīces. Veic pētniecības darbus gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Prasības studiju programmas apguvei: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas