Ķīmijas tehnoloģija

.
.
Ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Tā paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u. c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Māris Turks, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai materiālzinātnēs
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studējošo sagatavošana patstāvīgam vadošam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu, zinātniski pētnieciskajai darbībai ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ķīmijas tehnoloģijā un piedāvāt plašas specializācijas iespējas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam atbildīgos un vadošos amatos;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām ķīmijas tehnoloģijas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, pilnveidot pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- nodrošināt akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā darba saistību ar reālu ražošanas tehnoloģiju, kvalitātes kontroles un vides aizsardzības problēmu risināšanu dažādos uzņēmumos un iestādēs, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Pēc maģistra studiju beigšanas absolvents iegūst inženierzinātņu maģistra grādu ķīmijas tehnoloģijā. Absolvents ir ieguvis plašas un dziļas zināšanas ķīmijas tehnoloģijā un ķīmijā, ir specializējies kādā no programmas piedāvātajiem sešiem ķīmijas tehnoloģijas virzieniem, kas ļauj viņam veikt zinātnisko darbu un rīkoties atbildīgi gan profesionāli, gan sociāli. Absolvents pārzina nozares jaunākos sasniegumus, spēj zinātniski analizēt un atrisināt problēmas pat tad, ja izejas informācija ir nepilnīga vai formulēta neierasti, spēj apzināt un formulēt kompleksas moderna virziena problēmas, pielietot inovatīvas metodes problēmu risināšanā. Absolvents spēj izstrādāt uz pamatprincipiem balstītas koncepcijas un starpnozaru problēmu risinājumus, prot izstrādāt jaunas metodes, attīstīt procesus, izstrādāt jaunus produktus un konstruēt nepieciešamās iekārtas. Absolvents prot rast inženiertehniskos risinājumus gan kompleksu problēmu, gan nepietiekamas, šaubīgas pieejamās izejas informācijas gadījumos. Absolvents spēj nodrošināt reālu inženiertehnisko problēmu atrisināšanu izmantojot zinātnisku pieeju, viņam ir nepieciešamās iemaņas informācijprasmē, viņš spēj patstāvīgi plānot un veikt teorētiskos un eksperimentālos zinātniskos pētījumus, spēj kritiski izvērtēt datus un izdarīt secinājumus, spēj objektīvi izvērtēt jaunu, modernu tehnoloģiju pielietojuma iespējas un prot tās izmantot. Absolvents spēj metodiski pielietot dažādu nozaru zināšanas un izdarīt attiecīgus secinājumus, spēj ātri un sistemātiski orientēties jaunos uzdevumos, spēj apzināt savas rīcības sekas, problēmu risināšanā prot pielietot dažādas metodes, spēj efektīgi strādāt komandā, kurā var būt cilvēki ar dažāda līmeņa zināšanām un prasmēm, spēj efektīgi strādāt un komunicēt gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Karjera

Ķīmijas tehnoloģijas speciālists, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas, aprobē, ievieš, organizē un nodrošina ķīmisko procesu realizāciju un vadību: viņš izstrādā ražotņu, tehnoloģisko līniju, procesu automatizācijas projektus, procesu vadības un kontroles metodes, produktu un materiālu kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas metodes, strādājošo un vides aizsardzības pasākumu plānus, pieņemot atbildīgus lēmumus izvērtē ražošanas riskus, analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē procesu un tehnoloģiju, kā arī kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinātu darba drošību.
Programmas absolvents var strādāt gan par inženieri, gan par tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā pētnieks zinātniskajās iestādēs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: sekmīgi pabeigtas akadēmiskās pamatstudijas ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas vai materiālzinātņu programmās.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) 

Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga
+371 67089249

MLĶF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_