Cilvēku resursu vadīšana

.
.
Cilvēku resursu vadīšana

Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un Personāla vadības asociāciju. Tā veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās, ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos cilvēku vadīšanas speciālistiem un biroja darba vadītājiem tiktu sniegtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, nodrošinot arī darbam nepieciešamo praktisko pieredzi specialitātē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Iveta Ozoliņa-Ozola, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Ventspils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
personāla speciālista vai biroja administratora kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 800 - Pilna laika klātienes
€ 650 - Nepilna laika klātienes
€ 550 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot augsti kvalificētu personāla vai biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu izvēlētājā profesijā. Programmas ietvarā tiek piešķirtas divas profesionālās kvalifikācijas: personāla speciālists un biroja administrators, tādējādi programmas realizēšanai tiek izvirzīti apakšmērķi atbilstoši specializācijai.

Uzdevumi

Specializācijas virziena „personāla vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot personāla speciālistu, kurš spēj kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veikt personāla atlases procesu; organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizēt personāla apmācības; piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā; piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē, sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai, kontrolēt darbiniekus.
Specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot biroja speciālistu, kurš spēj koordinēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) biroja darbu: organizēt informācijas apriti, nodrošināt informācijas sagatavošanu, pārzināt uzņēmuma dokumentāciju, identificēt un formulēt problēmu, konsultēt vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolēt un saskaņot darbu izpildes termiņus; pārstāvēt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) sadarbībā ar klientiem un partneriem; vadīt citus darbiniekus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas specializācijas virziena „personāla vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- pielietot iegūtās zināšanas darbā, īstenojot personāla vadības funkcijas uzņēmumā;
- sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
- apkopot un analizēt datus, un sagatavot pārskatus par uzņēmuma personāla skaitu, sastāvu un mainību,
izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma personāla vadīšanas procesa pilnveidošanai;
- rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Studiju programmas specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- pielietot iegūtās zināšanas darbā īstenojot biroja darba vadības funkcijas uzņēmumā;
- sagatavot, noformēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
- organizēt un vadīt lietišķas sarunas;
- izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma biroja darba procesu pilnveidošanai;
- rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Karjera

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību ikvienā Latvijas uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kas veic ekonomisko vai komercdarbību.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām reflektantus ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_