Inovācijas un uzņēmējdarbība

.
.
Inovācijas un uzņēmējdarbība

Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Modris Ozoliņš, Nodaļas vadītājs
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
€ 1 350 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
€ 1 350 - Nepilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” mērķis ir, attīstot radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Uzdevumi

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” vispārīgie uzdevumi ir šādi:
- pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences, analizējot un vērtējot situāciju uzņēmumā, valsts ekonomikā kopumā un dažādās vadībzinību jomās;
- pilnveidot pētniecības kompetenci, izstrādājot maģistra darbu un studiju darbus dažādu kursu ietvaros;
- attīstīt spējas apzināt problēmas un tās risināt, formulēt mērķus, piedāvājot atsevišķu problēmu praktiskus un inovatīvus risinājumus maģistra darbā un studiju kursu ietvaros;
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo pilnveidošanos, sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolvents:
- spēj izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus visu iesaistīto pušu (valsts, īpašnieku, sabiedrības u.c.) interesēs;
- spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
- izprot inovāciju būtību un nozīmi, prot salīdzināt inovāciju attīstīšanas metodes un atrast konkrētajai biznesa situācijai piemērotāko;
- prot projektēt, plānot un izstrādāt jaunus produktus, integrējot un kombinējot teorētiskās un praktiskās zināšanas.
- spēj vadīt nacionālu un internacionālu (multikulturālu) darbinieku kolektīvu.
- spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēj uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem;
- spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
- spēj sadarboties ar citiem uzņēmumiem, to īpašniekiem un citām ieinteresēto personu grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā.

Karjera

Uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c. Uzņēmuma vadītāja vietnieks plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu vienā vai vairākās uzņēmuma darbības jomās un aizvieto uzņēmuma vadītāju tā prombūtnes laikā.
Uzņēmuma vadītājs / vadītāja vietnieks strādā komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par komercsabiedrībām, bet savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
2) akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_