Cilvēku resursu vadīšana

.
.
Cilvēku resursu vadīšana

Programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus personāla speciālistus, kas atbild par personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķiem, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā, kā arī darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai u. c.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
3 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Elīna Gaile-Sarkane, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā
Maksa semestrī
€ 875 - Pilna laika klātienes
€ 675 - Nepilna laika klātienes
€ 600 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri var veikt darbus, kas saistīti ar personāla vadīšanas procesu un sasniegto rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, uzņēmuma personāla vadīšanas mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību cilvēku resursu vadīšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām attiecībā uz personāla vadītāju, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām personāla vadīšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu personāla vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izprast darba tirgū un uzņēmumā notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām, spēj pielietot iegūtās zināšanas darbā, īstenojot personāla vadības funkcijas uzņēmumā;
- izprot personāla vadīšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt uzņēmumam atbilstošās regulas un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām;
- spēj identificēt organizācijas personāla vadības sistēmu, to ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt darbinieku nepieciešamās kompetences, pienākumu un pilnvaru sadalījumu personāla vadības sistēmas nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot organizācijas personāla vadības procesus un to mijiedarbību ar citiem procesiem uzņēmumā, prot definēt organizācijas mērķus un noteikt īstenojamos personāla vadības pilnveides pasākumus;
- izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, uzņēmuma darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus uzņēmuma darbības normālas funkcionēšanas nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma personāla vadīšanas procesa nodrošināšanā, spēj izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā, vadīt darbu grupās un panākt vienošanos;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar zinātnisku vērtību personāla vadīšanas jomā, interpretēt un analizēt pētījumu rezultātus.

Karjera

Personāla vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, nodrošina uzņēmumu ar nepieciešamo personālu; organizē un vada uzņēmuma personāla struktūrvienības darbu; piedalās darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā, bet, noteiktos gadījumos, kontrolē darba aizsardzības sistēmas izveidi un veic tās darbības kontroli; sadarbojas ar uzņēmuma vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģisko mērķu sasniegšanā; konsultē uzņēmuma vadību un struktūrvienību vadītājus par darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla vadības procesiem; seko līdzi tam, lai uzņēmumā tiktu ievērotas darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Programmas absolvents var strādāt gan par personāla vadītāju vai personāla nodaļas (struktūrvienības) vadītāju jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā vai uzņēmumā neatkarīgi no tās darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām reflektantus ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_