Nekustamā īpašuma pārvaldība

.
.
Nekustamā īpašuma pārvaldība

Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ineta Geipele, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā / nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
€ 1 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā / nekustamā īpašuma vērtētājs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
€ 1 700 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
270
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un Nekustamā īpašuma vērtētājs, un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem 6. EKI profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc studiju programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks ir profesionāli kompetents:
- veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma atbilstoši ES klasifikācijai „Būvju klasifikācija” pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem;
- analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju;
- pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, to ietekmējošos faktorus;
- izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem;
- veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes.
Nekustamā īpašuma vērtētājs papildus vēl ir profesionāli kompetents:
- izmantot saimnieciskās darbības vērtēšanas metodes komercsabiedrībām, kas darbojas dažādu īpašuma veidu vērtēšanas jomā;
- izmantot vadības kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes vadības lēmumu izstrādē un pieņemšanā;
- izmantot nekustamā īpašuma attīstības metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā;
- izmantot vērtēšanas, vadības, psiholoģiskās, ekonomiskās un citas metodes;
- nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar komercsabiedrības darbiniekiem un klientiem, izmantojot dažādas vadīšanas metodes.

Karjera

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un nekustamā īpašuma vērtētājs var strādāt valsts budžeta iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās uz valsts finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu reflektantiem: divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (neklātienes) studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Kontakti

Studijas