Vides zinātne

.
.
Vides zinātne

Programma sagatavo vides aizsardzības speciālistus ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Tā ir labi apvienojama ar iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisko izglītību, jo sniedz integrētas zināšanas par dažādu nozaru un procesu vides slodzes samazināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Vides aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dagnija Blumberga, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
vides zinātņu maģistra grāds
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vides zinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds
Maksa semestrī
€ 2 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

Uzdevumi

1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram.
2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā.
3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus.
4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai.
5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī sakarību starp elementiem un spēj veidot jaunas sistēmas;
• spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
• spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;
• izprot un spēj uzlabot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikācijas shēmas un ekomarķēšanas shēmas, u.c.
• spēj piedalīties un vadīt zinātniskās izpētes projektus un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;
• spēj lietot un izstrādāt datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.

Karjera

Absolventi var strādāt par vides un enerģētikas vadošajiem speciālistiem, projektu vadītājiem inženierkompānijās, pašvaldībās, ministrijās, vides kvalitātes pārraudzības iestādēs, kā arī par pētniekiem zinātniskajos institūtos, u.c.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas nosacījumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EEF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_