Elektrotehnoloģiju datorvadība

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Studiju laikā studenti padziļināti apgūst nozares teorētiskos un speciālos priekšmetus, kas saistīti ar elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas līdzekļu izveidi. Programma ir elektrotehnikas virziena, bet ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju apguvi, kas ļauj pielietot informācijas tehnoloģiju metodes elektrisko tehnoloģiju pētniecībai, to praktiskai realizācijai un izveidei. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
81
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt maģistra akadēmisko izglītību elektrozinātnē, padziļināt studentu zināšanas ekonomikas un humanitāro priekšmetu jomā, kā arī attīstīt studentu iemaņas praktisku jautājumu risināšanā elektrisko tehnoloģiju pētniecības un izstrādes jomā un prasmi realizēt zinātniski-pedagoģisko darbību.

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenie uzdevumi ir šādi:
– sniegt padziļinātas zināšanas par pamattehnoloģijām elektroenerģijas patērētāju jomā;
– dot priekšstatu par elektronisko iekārtu un sistēmu izveides pamatprincipiem;
– pilnveidot praktiskās iemaņas datorvadības objektu projektēšanā un ekspluatācijā;
– paplašināt zināšanas sociālā un ekonomikas jomā;
– apgūt zinātniskā darba iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- iegūst padziļinātas zināšanas elektrisko tehnoloģiju datorizētās automatizācijas teorētiskajos un praktiskajos jautājumos;
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju automatizācijas jomā;
- spēj izvēlēties un pielietot datorizētos instrumentus un palīgierīces automatizācijas uzdevumos;
- spēj izveidot automatizācijas sistēmu vadības datorprogrammas un tās ieviest datorizētajās elektrisko tehnoloģiju automatizācijas sistēmās;
- spēj pielietot praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju pētniecības jomā un pedagoģiskajā darbībā;
- spēj pielietot svešvalodu zināšanas zinātniski tehniskajā darbā;
- spēj analizēt, aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.
- spēj noformēt zinātniski-pētniecisko darbu rezultātu pārskatus un sagatavot publikācijas;
Studiju programmas absolventi iegūst inženierzinātņu maģistra grādu elektrozinātnē.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt ikvienā uzņēmumā par augsti kvalificētiem speciālistiem elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas jomā, kā arī ar elektrozinātni saistītajās zinātniskajās institūcijās par zinātniskajiem asistentiem, mācību iestādēs par pasniedzējiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_