Enerģētika un elektrotehnika

.
.
Enerģētika un elektrotehnika

Enerģētika ir viena no saimniecības svarīgākajām nozarēm, bez kuras nav iespējama citu nozaru attīstība. Studiju programma paredz apgūt fundamentālo zinātņu priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus trīs specializācijas virzienos: elektroapgāde; elektriskie tīkli un sistēmas; elektriskās mašīnas un aparāti.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
81
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīstīt pētnieciskās iemaņas un sagatavot augsta līmeņa speciālistus elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu nozarēs, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt padziļinātas zināšanas elektroenerģētikas fundamentālajos studiju priekšmetos, kā arī ar elektroapgādi, elektriskajiem tīkliem un sistēmām, elektriskajām mašīnām un aparātiem saistītajos speciālajos priekšmetos;
- iepazīstināt studentus ar pētnieciskā darba iemaņām un metodēm;
- nostiprināt studentu vēlmi patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
- attīstīt studentu spēju izstrādāt, noformēt un aizstāvēt pētniecisko darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst nozares jaunākajiem risinājumiem un atklājumiem;
- spēj radoši domāt un veikt pētījumus, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē;
- prot patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes, lai risinātu problēmas, veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;
- spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par vadošajiem speciālistiem elektroenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales uzņēmumos, kā arī elektrisko mašīnu un aparātu projektēšanas vai ražošanas un realizācijas uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Inženierzinātņu vai arī tam pielīdzināmais akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_