Elektronika

.
.
Elektronika

Elektronika ir ienākusi praktiski visās mūsu dzīves jomās: medicīnā, aviācijā, specializētajā tirdzniecības un pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos centros, laboratorijās, datortehnikā un telekomunikācijās u. c. Programma gatavo plaša profila augstas kvalifikācijas elektronikas speciālistus darbam uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar daudzveidīgas elektroniskās aparatūras izstrādi, projektēšanu, tās lietojumu iespēju pētniecību un ekspluatāciju.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Dmitrijs Pikuļins, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds elektronikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus elektronikā, kuri var turpināt studijas doktorantūrā, sākt darbu augstskolās, zinātniski pētnieciskajos institūtos, attiecīgajās valsts iestādēs, kurās nepieciešamas maģistra līmeņa zināšanas elektronikā, kā arī elektronisko iekārtu ražošanas un ekspluatācijas uzņēmumos.

Uzdevumi

Programmas uzdevumi ir:
• apgūt atbilstoši akadēmisko maģistra studiju prasībām dabas zinātņu un padziļināti elektronikas pamatu priekšmetus;
• apgūt prasmi patstāvīgi strādāt ar CAD sistēmām un izstrādāt atbilstošus projektus;
• apgūt jaunos elektronikas virzienus un pielietojumus un spēt orientēties tajos;
• apgūt pedagoģiska darba uzsākšanai nepieciešamās zināšanas vai citiem darbības veidiem nepieciešamās ekonomikas un socioloģijas zināšanas;
• apgūt pētnieciskā darba iemaņas un veikt pētījumus izvēlētajā tematikā;
• izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Padziļinātā līmenī ir apgūtas zināšanas izvēlētajā elektronikas jomā.
Ir iegūtas iemaņas darbam ar CAD sistēmām.
Ir iegūtas iemaņas projektu izstrādē (ieskaitot arī ekonomiskos aspektus).
Ir iegūtas zināšanas par elektronikas attīstības tendencēm un aktuālajiem virzieniem.
Ir iegūtas pedagoģiskā darba uzsākšanai nepieciešamās pamatzināšanas.
|Ir apgūtas pētnieciskā darba (gan teorētiskā, gan eksperimentālā) iemaņas.
Ir aizstāvēts maģistra darbs un iegūts atbilstošais zinātniskais grāds.

Karjera

Var darboties ikvienā uzņēmumā un organizācijā kā augsti kvalificēts speciālists elektronikā, ar elektroniku saistītajās zinātniskajās institūcijās kā jaunākais zinātniskais personāls, mācību iestādēs kā pasniedzējs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē vai tai radniecīgā nozarē

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas