Telekomunikācijas

.
.
Telekomunikācijas

Programma sniedz akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē atbilstoši jaunākajām tendencēm un sagatavo tālākām studijām doktorantūrā un patstāvīgai pētniecības un profesionālajai darbībai vadošajos telekomunikāciju uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
60 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Vjačeslavs Bobrovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Maģistru studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot speciālistus patstāvīgai pētnieciskai un/vai zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir, pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un iemaņām, lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras studijās apgūt šādas zināšanas:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnēs,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnās telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnēs
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Absolventam jābūt spējīgam:
• Strādājot kopā ar klientiem, analizēt un noteikt to vajadzības, kā arī atrast efektīvus risinājumus klienta vajadzību apmierināšanai;
• Strādājot kopā ar tehnoloģiju piegādātājiem, izzināt to iespējas;
• Strādājot kopā ar marketinga un pārdošanas nodaļu kolēģiem, attīstīt ciešu sadarbību ar klientiem un saskaņot klientu vajadzības ar uzņēmuma mērķiem;
• patstāvīgi veikt pētniecības darba etapus par aktuālām problēmām;

Karjera

Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi;
• Augstskolas;
• Zinātniski pētnieciskās iestādes;
• Nozares ražotnes.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas