Enerģētika un elektrotehnika

.
.
Enerģētika un elektrotehnika

Studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar AS «Latvenergo», lai sagatavotu darba tirgū konkurētspējīgus elektroiekārtu tehniķus. Studiju laikā studenti iegūst daudzpusīgas profesionālajā ikdienā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kas tiek aprobētas praktiskajās nodarbībās «Latvenergo» mācību centrā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
elektrosistēmu tehniķa kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus elektrisko iekārtu tehniskās ekspluatācijas speciālistus, kuri ir profesionāli sagatavoti dažādu elektrisko tīklu un sistēmu elektroiekārtu izbūvei, ekspluatācijai un uzraudzībai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmenim, starptautiskiem standartiem un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību elektrisko tīklu un sistēmu elektroiekārtu izbūves, ekspluatācijas un uzraudzības jomā;
- rosināt studentos interesi par nozares attīstības tendencēm Latvijas energosistēmā un pasaulē, vēlmi piedalīties šīs profesionālās jomas attīstībā;
- vecināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un turpmākām studijām augstākā līmeņa profesionālajās programmās iepriekš iegūtajai izglītībai atbilstošās jomās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
-spēj veikt elektrisko sadales tīklu vienkāršotos režīmu aprēķinus;
- prot strādāt ar informatīvajām programmām un datu sistēmām;
- prot apkopot informāciju par elektroenerģijas patēriņu un sadales tīkla režīmu;
- prot izvēlēties elektroapgādes tīkla pamatiekārtu tipus un parametrus;
- prot veikt elektromontieru darbu uzskaiti un noformēt darbu uzdevumus;
- prot veikt elektroiekārtu montāžu un to darbības uzraudzību.

Karjera

Studiju programmas absolventi var uzsākt profesionālo darbību ikvienā uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kur ir nepieciešama elektrisko sistēmu vai tīklu elektroiekārtu izbūve vai ekspluatācija vai uzraudzība atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifiski uzņemšanas noteikumi nav

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_