Enerģētika un elektrotehnika

.
.
Enerģētika un elektrotehnika

Programma sagatavo Latvijas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus elektroenerģētikas un elektrotehnikas speciālistus ar padziļinātām zināšanām elektroenerģētisko sistēmu un to iekārtu darbībā, kas spēj izvēlēties, izveidot un uzturēt elektroenerģētiskajām sistēmām vai elektroenerģijas patērētājiem piemērotus risinājumus elektroenerģijas pārvadīšanā, sadalē un izmantošanā vai arī atsevišķu elektrisko mašīnu un aparātu izbūvē un ekspluatācijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženiera kvalifikācija enerģētikā un elektrotehnikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot Latvijas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus elektroenerģētikas un elektrotehnikas speciālistus ar padziļinātām zināšanām elektroenerģētisko sistēmu un to iekārtu darbībā, kas spēj izvēlēties, izveidot un uzturēt elektroenerģētiskajām sistēmām vai elektroenerģijas patērētājiem piemērotos risinājumus elektroenerģijas pārvadīšanā, sadalē un izmantošanā vai arī atsevišķu elektrisko mašīnu un aparātu izbūvē un ekspluatācijā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas elektroenerģētikā un elektrotehnikā;
- nodrošināt zināšanas un iemaņas atbilstoši elektroinženieru profesijas standarta prasībām;
- sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai;
- nostiprināt studentu vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
- veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem;
- attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību, kā arī attīstīt sadarbības iemaņas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj plānot un īstenot elektroapgādes, elektroenerģētisko sistēmu automatizācijas vai elektrisko mašīnu un aparātu projektus;
- pārzina elekroenerģētisko un elektrotehnisko uzdevumu risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas savā izvēlētajā specializācijas jomā;
- spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko elektroenerģētisko iekārtu risinājumu;
- spēj veikt elektroenerģētisko sistēmu vai to mašīnu un aparātu darbības analīzi un problēmu risinājumus;
- spēj sistēmiski pētīt inženiertehniskās problēmas elektroenerģētikas un elektrotehnikas jomā.

Karjera

Absolventi var strādāt elektroenerģētisko sistēmu un tīklu vai elektrisko mašīnu un aparātu projektēšanas izbūves vai montāžas un ekspluatācijas uzņēmumos vai iestādēs. Absolventi var strādāt visās organizācijās, kur ir nepieciešama elektroenerģētisko iekārtu darbības nodrošināšana.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju uzsākšanai ir nepieciešams bakalaura grāds elektrozinātnē.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas