Dzelzceļa elektrosistēmas

.
.
Dzelzceļa elektrosistēmas

Programma sagatavo starptautiski atzītus speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniskās pētniecības darba veikšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
9 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Pāvels Gavrilovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās, vai tai pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženiera kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinībās
Maksa semestrī
€ 1 950 - Pilna laika klātienes
€ 1 200 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa elektrosistēmās;
- attīstīt studentu prasmes apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu procesu un algoritmu izstrādei dzelzceļa elektrosistēmās;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām dzelzceļa elektrosistēmu jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu zinātnisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas elektrosistēmas, kuras nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu un pasažieru efektīvus pārvadājumus;• spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus dzelzceļa elektrosistēmu nozarē;
• spēj veikt eksperimentālos pētījumus, lai novērtētu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un iekārtu darbību;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas un telemehānikas, kā arī elektrotransporta un tā elektroapgādes sistēmu tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un diagnostikas darbus, pilnveidot dzelzceļa transporta uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt dzelzceļa elektriskās sistēmas un ar tām saistītos tehnoloģiskos procesus, lietojot datortehniku un programmatūras;
• spēj uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantus programmā par valsts budžeta līdzekļiem ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā pēc bakalaurantūras vai profesionālās studiju programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas

_