Transporta elektronika un telemātika

.
.
Transporta elektronika un telemātika

Programma apvieno vairākus zinātnes virzienus: elektroniku, kriptogrāfiju, telekomunikācijas un datorzinātni. Tas nodrošina plaša profila speciālistu sagatavošanu, kuri spēj risināt daudzfunkcionālus uzdevumus un izstrādāt jaunas elektroniskās ierīces transporta telemātikas sistēmām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Aleksandrs Ipatovs, Doktors, Vadošais pētnieks (pēcdok.)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinībās
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar maģistra profesionālo izglītību transporta elektronisko un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai šādās specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību un sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu praksē;
• rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Paredzēts, ka pēc studiju programmas apgūšanas, absolventi iegūs šādas zināšanas un prasmes turpmākajai profesionālajai darbībai vai lai iestātos doktorantūrā:
• padziļinātas zināšanas informācijas pārraides teorijā, kas iekļauj optimālos uztvērējus, Viterbi detektora/dekodētāja shēmas, signālu saņemšanu un pārraidi Volša (Walsh) bāzē, datu kodēšanu un datu aizsardzību (kriptogrāfija);
• prasme pielietot sarežģītus modulācijas veidus signālu pārraidei (Pulse-Amplitude Modulation, Phase Modulation, Quadrature-Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Continuous-Phase Frequency Modulation, Minimum Shift Keying) un zināt to pamatraksturojumus, kā arī prasme novērtēt kļūdas varbūtību tādu signālu detektēšanā;
• prasme analizēt ekvalaizeru darbību un aprēķināt ciparu ekvalaizera koeficientus uzdotajam sakaru kanālam;
• sistēmu teorijas zināšanas, prasme veikt analogu un ciparu devēju signālu apstrādi, prasme pielietot Kalmana (Kalman filter) filtru mērījumu precizitātes paaugstināšanai;
• prasme modelēt pārraides-uztveršanas trakta darbību Simulink vidē kanālos ar dažādiem modulācijas veidiem;
• ciparu spektrālās analīzes zināšanas un pielietojuma prasmes (FFT, method of periodograms, parametric methods: Levinson-Durbin algorithm, Burg ladder filters, e.t.c.);
• prasme veidot signālu ciparu apstrādes sistēmas (FIR, IIR filters, tunable resonators, wave filters);
• prasme analizēt optiskās šķiedras sakaru sistēmas un tehniskās elektrodinamikas pamatzināšanas;
• prasme projektēt datortīklus ar uzdotajām Quality of Service (QoS) prasībām.

Karjera

Transporta elektronikas un telemātikas inženieri nepieciešami lielajām transporta organizācijām Latvijas Dzelzceļam, Rīgas Satiksmei un Latvijas Gaisa satiksmei kā arī daudzajām Latvijas auto pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Darbs saistīts ar transporta elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatāciju, testēšanu, parametru mērīšanu un atteiču noteikšanu, kā arī sistēmu projektēšanu un modernizāciju

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas