Dzelzceļa elektrosistēmas

.
.
Dzelzceļa elektrosistēmas

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par elektrosistēmu inženieri, dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē un varēsi strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos, organizācijās un pētniecības vai izglītības iestādēs, kas veic efektīvu ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu saistītu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
2 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Pāvels Gavrilovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženiera kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa elektrosistēmās;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
• veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
• attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu
dzelzceļa elektrosistēmu jomā, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj izvēlēties, analizēt un izmantot tehnisko literatūru un informācijas materiālus šajā jomā;
• spēj izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļu elektriskās sistēmas un tehnoloģiskās iekārtas ar datorizētu vadību, kas organiski iekļaujas starptautiskajos pārvadājumos, nodrošinot to drošu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus;
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas elektrosistēmas, kuras nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu un pasažieru efektīvus pārvadājumus;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas un telemehānikas, kā arī elektrotransporta un tā elektroapgādes sistēmu tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un diagnostikas darbus, pilnveidot dzelzceļa transporta uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt dzelzceļa elektriskās sistēmas un ar tām saistītos tehnoloģiskos procesus, lietojot datortehniku un programmatūras;
• spēj uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālajām aprindām.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Profesionālā bakalaura studiju programmā „Dzelzceļa elektrosistēmas” – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (vakara un neklātienes) studijām un pilna laika (dienas) maksas studijām reflektantus ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas

_