Transporta elektronika un telemātika

.
.
Transporta elektronika un telemātika

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par darba tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu inženieri transporta elektronikas, sakaru un radioelektronikas jomās, kurš labi pārzina moderno transporta līdzekļu sensoru tīklus, prot tos izveidot, izmantot un uzturēt, kā arī māk projektēt dažādas telemātikas (no attāluma vadāmas) ierīces un modernas intelektuālās sistēmas.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
60 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Aleksandrs Ipatovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus transporta sakaru un transporta radioelektronikas jomās, kuri būtu spējīgi gan analizēt bezvadu aprīkojuma darbību, gan projektēt telemātikas ierīces un sistēmas pēc uzdotajām prasībām, un sagatavot studentus turpmākām studijām nozares akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu profesionālo izglītību un kvalifikāciju, sagatavot studējošos darbam telemātikas un transporta elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko studiju kursu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- sniegt studējošajiem zināšanas par datorizētu rīku pielietošanu transporta elektronisko sistēmu analīzē, modelēšanā, projektēšanā un atsevišķu moduļu programmēšanā;
- veicināt praktiskas iemaņas telemātikas uzdevumu risināšanā projektu līmenī un dot priekšstatu par transporta elektronikas iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizāciju, par eksistējošiem standartiem transporta telemātika;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa īstenošanas, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un iemaņas, atbilstoši izmaiņām transporta elektronisko sistēmu un telemātikas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē;
- sniegt studentiem starptautiski konkurētspējīgas zināšanas un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulējamām prasībām telekomunikāciju un elektronikas inženieriem, sagatavojot studējošus praktiskam darbam telemātikas un transporta elektronisko sistēmu projektēšanā un uzturēšanā;
- attīstīt studentu prasmes veikt kvalitatīvu nepieciešamās informācijas iegūšanu, atlasīšanu un analīzi, to izmantošanu lēmumu pieņemšanai un attiecīgās nozares problēmu risināšanai;
- sniegt studentiem zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem, ekonomiskās darbības principiem un profesionālas darbības ietekmi uz vidi;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālu pilnveidi, sniedzot zināšanas un iemaņas patstāvīgajām studijām akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Profesionālā bakalaura studiju programmas absolventi:
- pārzina jomas teorētisko studiju kursos apgūtos nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- pārzina izpratnes līmenī: vadu un bezvadu transporta telekomunikāciju tīklus, galvenajās tehnoloģijas un standartus;
- pārzina izpratnes līmenī: elektriskās ķēdes un signālu apstrādi;
- pārzina izpratnes līmenī: elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
- pārzina izpratnes līmenī: ekspluatācijas pamatus un mērīšanas metodes, telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas un analīzes metodes;
- pārzina lietošanas līmenī: transporta elektronikas un telemātikas iekārtu darbības principus;
- pārzina lietošanas līmenī: elektroniskās komponentes, analogo, ciparu un radioelektronisko ierīces;
- pārzina lietošanas līmenī: mikrokontroleru un mikroprocesorus programmēšanu augstā līmeņa valodās;
- pārzina lietošanas līmenī: reāllaika transporta radioelektroniskās un navigācijas sistēmas;
- pārzina lietošanas līmenī: transporta intelektuālās un sensoru sistēmas;
- prot veikt eksperimentālu datu apstrādi telekomunikāciju un transporta elektronisko sistēmu darbības īpatnību analīzē;
- spēj sistematizēt saistīto informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus, prezentēt tos;
- spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru transporta elektronisko sistēmu un datu pārraides projektēšanas procesā;
- spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, spēj izstrādāt lietojumprogrammas un algoritmus konkrētu uzdevumu risināšanai;
- spēj izstrādāt iespiedplates ar atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
- spēj strādāt ar svešvalodā pieejamo zinātnisko, tehnisko un metodisko literatūru;
- spēj strādāt individuāli un komandā, turpināt mācīties un izglītoties telemātikas un transporta elektronisko jomās, rīkoties ilgtspējīgi, ētiski un atbildīgi, lai neradītu kaitējumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Karjera

Transporta elektronikas un telemātikas inženieri nepieciešami lielajām transporta un telekomunikāciju organizācijām: SIA “TET", SIA “Ubiquiti (Latvia)”, AS “SAF Tehnika”, SIA “Mikrotīkls”, SIA ”Latvijas Mobilais Telefons", SIA “Tele2”, VAS “Elektroniskie sakari”, SIA “Rīgas Satiksme”, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, kā arī daudzās Latvijas auto pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Studiju laikā iegūtās zināšanas ļauj dibināt savu uzņēmumu, ieņemt vadošus amatus privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī vadīt augsta līmeņa inženiertehniskos projektus pieprasītās moderno tehnoloģiju jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Nav

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas