Vides zinātne

.
.
Vides zinātne

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, piedalīties atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektēšanā un ieviešanā, veikt energoefektivitātes snieguma uzraudzību un vides piesārņojuma pārbaudes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Vides aizsardzība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dagnija Blumberga, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Cēsis, Ventspils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
vides zinātņu bakalaura grāds
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 500 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu pirmā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.

Uzdevumi

1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram.
2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā.
3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus.
4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai.
5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem;
• spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;
• spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;
• izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c.
• spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;
• spēj lietot datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.

Karjera

...

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas nosacījumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EEF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_