Enerģētika un elektrotehnika

.
.
Enerģētika un elektrotehnika

Studējot šajā studiju programmā, Tu iegūsi stabilas pamatzināšanas un izpratni par elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozares teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kas nepieciešamas praktiskā darba uzsākšanai dažāda profila enerģētikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos un studiju turpināšanai augstākā līmeņa studiju programmās.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
75 Rīga,
10 Daugavpils,
6 Liepāja,
11 Ventspils
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
€ 800 - Nepilna laika klātienes
€ 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt elektrotehniskās izglītības pamatus elektroenerģētikas nozarē un sagatavot studentus turpmākām studijām augstākā līmeņa programmās, kā arī dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu pamatus;
- nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektrotehnikas teorētiskie pamati, elektriskās mašīnas un aparāti, elektriskie tīkli un sistēmas, elektroapgādes pamati) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju priekšmetu un virziena novitāšu apguvei;
- nodrošināt studiju virzienam raksturīgo specializēto zināšanu apguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai elektroenerģētikā;
- veidot studentu prasmes izmantot datorus un programmatūru, veikt eksperimentālos pētījumus elektrotehnisko shēmu un iekārtu darbības izpētē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj pielietot elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu darbības analīzes metodes, prot veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru;
- spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroenerģētiku un elektrotehniku saistītās nozarēs;
- prot veikt stāvokļa analīzi, izmantojot literatūras datus un pieejamo informāciju;
- prot plānot un veikt pētījumus par elektrotehnisko un elektromagnētisko iekārtu darbību;
- izprot mūžizglītības nozīmi, spēj plānot un īstenot savu kvalifikācijas paaugstināšanu.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt jebkurā uzņēmumā vai iestādē, kurā ir uzstādītas elektrotehniskās iekārtas vai arī kura nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali vai arī ar elektrotehnisko iekārtu ražošanu un realizāciju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifiski uzņemšanas nosacījumi nav

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EVIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas

_