Telekomunikācijas

.
.
Telekomunikācijas

Tā ir vienīgā studiju programma Baltijā, kas sagatavo kvalificētus inženierzinātņu nozares telekomunikāciju speciālistus ar praktiskajām iemaņām visos sakaru sistēmu veidos un daudzpusīgām zināšanām par metālisko kabeļu sistēmām un mobilajiem, šķiedru optikas, mikroviļņu un satelītu sakaru risinājumiem. Programmas absolventi ir pieprasīti speciālisti Latvijas, Baltijas un Eiropas darba tirgū.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
134 Rīga,
3 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Vjačeslavs Bobrovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 375 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir lekcijās, praktiskās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos, studentu pētnieciskajā darbā un patstāvīgās literatūras studijās
1. apgūt zināšanas šādos priekšmetos:
1.1. fundamentālo zinātņu pamatos,
1.2. profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetos,
1.3. specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetos,
1.4. sociālo un humanitāro zinātņu pamatos.
2. apgūt šādas prasmes:
2.1. prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
2.2. prasmi veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
2.3. prasmi lietot informācijas tehnoloģijas.
3. sagatavot absolventus:
3.1. patstāvīgi risināt problēmas ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos;
3.2. sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Galvenie studiju rezultāti:
1. apgūtas šādas zināšanas:
1.1. fundamentālo zinātņu pamatos,
1.2. par telekomunikāciju tīkliem, galvenajām tehnoloģijām un standartiem,
1.3. par telekomunikāciju iekārtu darbības principiem,
1.4. par telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas un analīzes metodēm,
1.5. par telekomunikāciju iekārtu un tīklu ekspluatācijas pamatiem un mērīšanas metodēm,
2. apgūtas šādas prasmes:
2.1. izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
2.2. veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
2.3. veikt telekomunikāciju tiklu un iekārtu diagnostiku un parametru novērtēšanu;
2.4. izstrādāt lietojumprogrammas konkrētu uzdevumu risināšanai;
2.5. lietot informācijas tehnoloģijas.
Absolventi ir sagatavoti patstāvīgi risināt problēmas ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos un strādāt komandā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var kļūt par telekomunikāciju uzņēmumu konsultantiem, projektētājiem, tehniķiem, telekomunikāciju sistēmu analīzes un uzraudzības speciālistiem. Absolventi strādā par telekomunikāciju risinājumu izstrādes un ieviešanas speciālistiem ar telekomunikācijām un IT saistītos uzņēmumos.
Potenciālie darba devēji ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi;
• Augstskolas;
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
• Nozares ražotnes.
Pēc bakalaura grāda iegūšanas studentiem ir iespējas turpināt izglītību maģistra akadēmiskajās vai profesionālajās studiju programmās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas