E-studiju tehnoloģijas

.
.
E-studiju tehnoloģijas

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīdkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
8 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jānis Kapenieks, Doktors, Vadošais pētnieks (pēcdok.)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vismaz 160 kredītpunktu apjomā vai bakalaura grāds un informātikas un programmēšanas skolotāja kvalifikācija vismaz 160 kredītpunktu apjomā, vai augstskolā iegūts grāds, kas tiem pielīdzināms
Maksa semestrī
€ 1 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds dabaszinātnēs vai sociālajās zinātnēs vismaz 160 kredītpunktu apjomā vai augstskolā iegūts grāds, kas tiem pielīdzināms
Maksa semestrī
€ 1 850 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

Veicināt cilvēkkapitāla attīstību IKT lietojumu nozaru attīstības vajadzībām un papildināt esošo speciālistu zināšanas IKT un e-studiju tehnoloģiju jomā, lai viedi izvairītos no tautsaimniecības nonākšanas “vidējo ienākumu slazdā”.
Sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus darbam globalizētās tīklu ekonomikas apstākļos. Sekmēt tautsaimniecības speciālistu piemērotību mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un kuri var strādāt augstskolās, mācību centros, skolās, mūžizglītības projektos Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā.
Veidot plašu zināšanu bāzi e-studiju tehnoloģiju jomā un sekmēt tālmācības studiju attīstību.
Integrēt e-studiju tehnoloģijas jomas pētījumu rezultātus, lietojot atvērtās tehnoloģijas un atvērtos mācību resursus, kas pēdējo 20 gadu laikā radīti RTU un pasaulē.

Uzdevumi

1. Attīstīt studentu patstāvību, iniciatīvu un prasmi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē digitālā laikmeta izaicinājumu apstākļos.
2. Nodrošināt studentiem iespēju:
a. studēt par datu, e-studiju resursu un tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un tālmācībā, uzsverot atvērto formu un satura principus;
b. attīstīt prasmes e-studiju satura izstrādē.
3. Sniegt studentiem saturu un novērtēt studentu zināšanas e-studiju un tālmācības formā:
a. par fundamentālajiem dabas procesu modeļiem e-izglītībā;
b. par e-izglītības procesu modeļiem un mērķa grupas rezultātu novērtēšanu;
c. par dažādiem veidiem, kā organizēt sadarbību e-studiju un jaukta tipa mācību vidē;
d. par e-izglītības pētījumu lauku, metodēm, tehnoloģijām un rīkiem;
e. par e-izglītības datu analītiku, ietverot datu izguvi un vizualizāciju;
f. par mācību satura radīšanu un e-studiju īstenošanu ar modernām tehnoloģijām;
g. par e-studiju tehnoloģiju attīstības virzieniem un tendencēm.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1. Pēc studiju programmas apguves absolventi pārzina:
a. jaunāko pieredzi un attīstības tendences e-studiju tehnoloģiju, pētniecības un komercializācijas jomā, ieskaitot uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus;
b. teorijas un modeļus dabaszinātnēs, e-izglītības, sociālo mediju, mācīšanos sadarbojoties, zināšanu plūsmu jomās.
2. Pēc studiju programmas apguves absolventi spēj:
a. analizēt, novērtēt un izmantot citu autoru sagatavotus e-studiju materiālus atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju līmenim un izglītības tehnoloģiju attīstības tendencēm;
b. plānot, sagatavot un koordinēt mācību kursa apjoma e-studiju saturu, ietverot multimediju mācību materiālus;
c. izvēlēties e-studiju vides, e-izglītības datu analīzes metodes un to optimālo lietojumu stratēģijas ar e-studiju tehnoloģijām saistītās situācijās;
d. lietot modelēšanas metodes e-studiju moduļu, kursu, programmu un digitālā laikmeta organizāciju plānošanai un attīstībai;
e. lietot padziļinātas sarežģītības modeļus e-izglītības tehnoloģiju jomā balstītus uz mākoņskaitļošanas, dziļās mācīšanās, lielo datu lietojumu metodēm un radot jaunas zināšanas;
f. argumentēti izskaidrot un diskutēt par e-studiju tehnoloģiju aspektiem gan ar speciālistiem, gan citām iesaistītajām pusēm;
g. patstāvīgi virzīt savu un padoto kompetenču pilnveidi, uzņemties atbildību par savu un padoto darbu, kā arī plānot un ieviest inovācijas e-studiju tehnoloģijās.
3. Pēc studiju programmas apguves absolventi prot:
a. izvēlēties, plānot un izmantot virtuālās laboratorijas mācību procesā;
b. izvēlēties, plānot un izmantot virtuālās papildinātās realitātes tehnoloģijas mācību procesā;
c. veikt e-studiju lietojamības pētījumus un interpretēt rezultātus.

Karjera

Par maģistra akadēmisko studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas” lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc starpdisciplināriem speciālistiem ar kompetencēm informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un grādu inženierzinātnē Latvijas un starptautiskajā tirgū.
Programma veicina cilvēkkapitāla attīstību sarežģītu produktu un pakalpojumu nozaru attīstības vajadzībām.
Absolventu kompetences būs nepieciešamas valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, izglītības iestādēs, privātuzņēmumos, mūžizglītības projektos, kā arī visur, kur ir nepieciešamas e-satura un e-studiju dizaina radīšanas, e-tehnoloģijās balstītas mūžizglītības organizēšanas, organizāciju attīstības un pētniecībai nepieciešamā prasmes.
Izstrādātās programmas ietvaros studējošajiem ir nodrošināta iespēja padziļināti apgūt augstāk minētās kompetences. Pateicoties maģistra akadēmisko studiju programmai „E-studiju tehnoloģijas”, notiek prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām digitālajā laikmetā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Programmu var apgūt studenti ar inženierzinātņu bakalaura grādu un studenti ar dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs vismaz 160 kredītpunktu apjomā, kā arī studenti ar ārvalstu augstskolā iegūtu grādu, kas tiem pielīdzināms.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF)

Kronvalda bulvāris 1, Rīga
+371 67089501

ETHZF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas