Mašīnu un aparātu būvniecība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Mašīnu un aparātu būvniecība

Bakalaura profesionālo studiju programma «Mašīnu un aparātu būvniecība» aptver trīs apmācības specializācijas: tehnoloģisko un projektēšanas specializāciju, metalurģiju, un spiedapstrādi. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Daugavpils filiāle
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds mašīnu un aparātu būvniecībā un mehānikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 350 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegta profesionāla praktiskai izmantošanai derīga, uz zinātniskiem pamatiem balstīta, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešama izglītība. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehānikas inženierim adaptēties darba tirgū, kā arī turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai.

Uzdevumi

Bakalaura profesionālā studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās, prakses laikā un projektu izstrādes laikā jāveido prasmes, pielietot tehniskajos un humanitārajos priekšmetos iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanai. Studenti jāiepazīstina ar ražošanas plānošanu, vadīšanu, kā arī ar kvalitātes vadības pasākumu programmu veidošanos praksi. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas:
Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozarei un mehānikas inženiera profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozares un profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj, izmantojot mehānikas inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes,
- veikt profesionālu inovatīvu vai pētniecisku darbību,
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā,
- tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,
- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
- pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt mašīnbūves nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Bakalaura profesionālo studiju programmas "Mašīnu un aparātu būvniecība" izglītību ieguvušais mehānikas inženieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, pētniecību, ražošanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Mehānikas inženieris vada kolektīvu, nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu ievērošanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studijas programmu var uzsākt, ja pretendentam iepriekšējā izglītība ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

RTU Daugavpils filiāle

Smilšu iela 90, Daugavpils
+371 65443708

Daugavpils filiāles mājaslapa

Studijas

_