Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi pirmā līmeņa profesionālo augstāko (koledžas) izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā un varēsi strādāt par programmētāju. Atšķirībā no akadēmiskās bakalaura studiju programmas, šajā studiju programmā ir arī prakse. Taču, lai iegūtu bakalaura grādu, nepieciešams absolvēt bakalaura profesionālo studiju programmu «Datorsistēmas».

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
programmētāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 275 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus (atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa programmētāja profesijas standartam) patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, datoru aparatūrā un datortīklos un datu bāzu pamattehnoloģijās, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā kā programmētājiem, ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventam pēc programmas apgūšanas turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt pamatzināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās un datortīklos.
- Nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē.
- Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā, kā arī aizstāvēt savu viedokli.
- Sniegt studentam praktiskā darba pieredzi programmētāja profesijā.
- Dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmētājs”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- spēj veidot un atkļūdot programmas;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju;
- spēj realizēt algoritmus, lietojot programmēšanas valodu;
- spēj analizēt programmas kodu;
- spēj realizēt lietotāja interfeisu;
- spēj veikt esošās sistēmas analīzi;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu;
- spēj lietot IT nozares standartus un rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj strādāt komandā (grupā), kā arī veikt darbu patstāvīgi;
- spēj piedalīties projektu vadīšanā (vadīt citus programmētājus);
- spēj plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) kā datu bāzu, informācijas un citu sistēmu programmētāji.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas