Uzņēmējdarbība un vadīšana

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Uzņēmējdarbība un vadīšana

Studiju programma nodrošina teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Daugavpils filiāle
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Iveta Ozoliņa-Ozola, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
loģistikas speciālista, vai grāmatveža, vai tirgzinību un tirdzniecības speciālista, vai apdrošinātāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

• Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā.
• Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā.
• Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• Spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai darbībai.
• Spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai.

Karjera

Absolventi atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai var strādāt dažādos privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt paši savus uzņēmumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika studijām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda( angļu, vācu vai franču valoda) latviešu valoda.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Studijas

_