Informācijas tehnoloģija

.
.
Informācijas tehnoloģija

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. IT plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā IT ieviešanā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Rūta Pirta-Dreimane, Doktors, Vadošais pētnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
62
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot globālajā darbaspēka tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, kuri spēj analizēt, izvēlēties, plānot, izveidot, integrēt, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

• Nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijā.
• Nodrošināt zināšanas un iemaņas, kas ir prasītas informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesijas standartā.
• Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācību praksē pieprasītus speciālistus.
• Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
• Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
• Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem.
• Attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību.
• Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas.
• Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
• pārzina informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas;
• spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko IT risinājumu;
• spēj izstrādāt un ieviest uzņēmumā projektu vadības labo praksi;
• spēj veikt sistēmu analīzi, procesu dokumentēšanu un problēmu dekompozīciju;
• spēj novērtēt informācijas tehnoloģijas projektu riskus;
• spēj komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm un pasniegt darba rezultātus;
• spēj sistemātiski pētīt inženiertehniskas problēmas informācijas tehnoloģijas jomā.

Karjera

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs plāno, organizē un kontrolē programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un uzņēmumos un organizācijās, kurās ievieš un izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas nosacījumu nav.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas