Automātika un datortehnika

.
.
Automātika un datortehnika

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šādos virzienos: attēlu apstrāde un datorgrafika; datorvadības sistēmas; datortehnika un tīkli. Virzienu kopējā iezīme ir automātikas un datortehnikas zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana rūpniecisko procesu vizualizācijas, šo procesu vadības un pārvaldības, kā arī inteliģento tehnisko sistēmu problēmu risināšanai elektroniskā vidē. Īpaša uzmanība pievērsta datorvadības sistēmām un to projektēšanai, datu un signālu apstrādei sensoru tīklu un iegulto sistēmu izveidē un īstenošanā, inteliģento robotizēto sistēmu tehnoloģijām un programmēšanas inženierijai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
6 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Bļizņuks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šajā jomā iepriekš minētajos virzienos. Galveno vērību pievēršot sistēmu modelēšanai, optimizācijai, datu un signālu apstrādei sensoru tīklu un iegulto sistēmu izveidē un īstenošanā, inteliģento robotizēto sistēmu tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai

Uzdevumi

- Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikas un datortehnikas jomā.
- Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus.
- Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā.
- Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
- Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
- Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas.
- Skaidrot un popularizēt datorgrafikas, datorvadības un datortīklu un sistēmu tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- Spēj identificēt, pamatot un formulēt automātikas un datortehnikas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā.
- Spēj izstrādāt integrētus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumā ražošanas, projektēšanas un īstenošanas procesu nodrošināšanai.
- Spēj izvēlēties, piemērot konkrētās problēmas risināšanai un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas.
- Spēj izstrādāt inteliģentu sistēmu īpašības modeli.
- Spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmumā, iestādē automātikas, vadības un pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem.
- Spēj nodrošināt automātikas un datortehnikas drošības pārvaldību.
- Spēj plānot un īstenot automātikas un datortehnikas jomā dažāda veida projektus.
- Spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus automātikas un datortehnikas virzienos.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kas vēlas strādāt attēlu apstrādes un datorgrafikas, datorvadības sistēmu un datortīklu sistēmu jomās, par lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, inteliģento sistēmu administratoriem, pārvaldniekiem un un tās sistēmu analīzes un modelēšanas speciālistiem. Absolventi strādā automātikas un datortehnikas tehnoloģiju risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un organizācijās un valsts iestādēs, kur izmanto datorgrafikas, datorvadības un datortīklu un sistēmu risinājumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav. Iestāšanās pamatprasības atbilst RTU.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas