Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu)

.
.
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu)

Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ingars Eriņš, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālā bakalaura grāds datorsistēmās un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
– sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs;
– sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un informācijas sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanu;
– attīstīt studentu spējas izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
– attīstīt studentu prasmes izstrādāt programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
– attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunus programmproduktus, kas nepieciešami profesionālajā jomā;
– attīstīt studentu prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas;
– sniegt praktiskā darba pieredzi, piedāvājot studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos jautājumus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. Studējošais studiju laikā:
– iegūst zināšanas programmatūras izstrādē, programmatūras ieviešanā un uzturēšanā
– spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši programmatūras inženierijas standartu prasībām
– spēj saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
– spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
– spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
– spēj domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību;
– spēj lietot labu programmēšanas stilu un pielietot nozares labākās prakses;
– spēj izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus;
– spēj izstrādāt programmēšanas vadlīnijas;
– spēj piedalīties projekta attīstīšanā, vadīšanā, strādāt komandā un vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
– izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
– spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
– spēj pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
– spēj prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus.

Karjera

Programmēšanas inženieri sagatavoti darbam dažādos finanšu sektora uzņēmumos, tai skaitā bankās un citās finanšu iestādēs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas