Finanšu inženierija

.
.
Finanšu inženierija

Koncentrējoties uz informācijas tehnoloģijām, programma sevī apvieno ekonomiku, datorzinības un matemātiku, un aktuārzinības, t.i., uzņēmuma darbības  prognozēšanu mainīgā un nenoteiktā vidē, balstoties uz matemātikas un ekonomikas metodēm. Programma ir salīdzinoši jauna, tomēr ļoti pieprasīta, šobrīd tiek veidota arī maģistra studiju programma «Finanšu inženierija». 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
29 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Andrejs Matvejevs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds finanšu inženierijā un finanšu analītiķa kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos.

Uzdevumi

Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām.
- Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu.
- Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.
- Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām tirgū.
- Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm.
- Nodrošināt nepieciešamās zināšanas tālākajām studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.
Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tehnoloģijas metodes un spēj:
- izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;
- identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;
- veikt biznesa procesu analīzi, izmantojot IT;
- organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;
- izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;
- izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;
- noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;
- risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;
- veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;
- analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;
- lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;
- lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.
Akadēmiskā pamatizglītība, kuru nodrošina humanitārie, sociālie un valodu studiju kursi sniedz pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju inteliģences aprindām.
Galvenais uzdevuma izpildes rezultāts ir absolventu nodarbinātības rādītāju mērījumi un darba devēju atsauksmes.

Karjera

Finanšu inženieri strādā bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, investīciju fondos, pensiju fondos, līzinga sabiedrībās, citās institūcijās, kur nepieciešamas IT, finanšu matemātikas un statistikas zināšanas. Finanšu analītiķi strādā par aktuāriem, aktuāru palīgiem, kredītrisku statistikas analītiķiem un finanšu analītiķiem.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav. Iestāšanās pamatprasības atbilst DITF.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas