Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Apgūstot programmu, Tu būsi kvalificēts speciālists – programmēšanas inženieris ar profesionālām zināšanām datorzinātnes pamatpriekšmetos. Programmas otrajā kursā uzņem tikai pirmā līmeņa (koledžas) profesionālo studiju absolventus ar programmētāja kvalifikāciju. Programma jau vairākus gadus pēc kārtas ir Latvijas darba devēju ieteiktākā studiju programma portāla prakse.lv rīkotajā aptaujā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
15 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorsistēmu jomā
Maksa gadā
€ 2 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā, pildot dažādus uzdevumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt nepieciešamās zināšanas atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām.
- Sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, datortīklos, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs.
- Attīstīt studentu spējas izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai.
- Attīstīt studentu prasmes izstrādāt atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un minētas informācijas sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanu.
- Attīstīt studentu prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
- Veicināt studentus analizēt uzkrāto pieredzi un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.
- Sniegt praktiskā darba pieredzi, piedāvājot studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos jautājumus.
- Dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmēšanas inženieris”, izstrādājot bakalaura darbu, kurā students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
-ir ieguvis zināšanas nozarē kopumā un tās formālajos pamatos;
-spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši nozares standartiem, lietojot pareizu profesionālo terminoloģiju;
-spēj saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
-spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
-spēj domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību;
-spēj izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru saskaņā ar nozares labākajām praksēm, ievērojot labu programmēšanas stilu, kā arī izmantot programmatūras vides un rīkus;
-spēj patstāvīgi strādāt savā profesionālajā jomā;
-spēj piedalīties projekta attīstīšanā, strādāt komandā un plānot darba aktivitātes, ievērojot sabiedrības intereses un ilgtspējīgu attīstību;
-spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
-spēj apgūt jaunus modeļus, metodes un tehnoloģijas, kā arī izprot nepārtrauktas profesionālās izaugsmes nepieciešamību.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas