Intelektuālas robotizētas sistēmas

.
.
Intelektuālas robotizētas sistēmas

Viena no jaunākajām inženierzinātņu programmām RTU un pirmā šāda veida programma Baltijas valstīs. Tā nodrošina mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas ražošanas automatizācijas un robotikas inženierim. Programma balstīta uz to, ka studentiem ir iespēja teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē dažādu studiju projektu ietvaros.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
24 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Agris Ņikitenko, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistēmiski, analizēt un izstrādāt tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī izraisīt studentu interesi par zinātni tālākām studijām maģistratūrā un doktorantūrā.

Uzdevumi

1) Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē.
2) Studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās.
3) Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību pasniedzējiem.
4) Nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās.
5) Sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā.
6) Nodrošināt zemāk minēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu.
7) Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
1) spēj formulēt konkrētu problēmu automatizētu un robotizētu sistēmu terminos;
2) spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un elektriskās piedziņas elementus;
3) spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu;
4) spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un koordinācijai;
5) spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju priekšrocības;
6) prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar programmatūras līdzekļiem;
7) spēj identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas sistēmas;
8) spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
9) spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai;
10) spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
11) savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu kā jaunākie automātikas un robotikas speciālisti uzņēmumos ar automatizētām ražošanas līnijām, kā arī kļūt par robotu apkalpošanas vai izstrādes inženieriem.
Ņemot vērā sniegto zināšanu specifiku, absolventi bez grūtībām var veikt citu tehnisku programmēšanas, izstrādes vai apkalpošanas darbu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Pamatprasības:
Lai uzsāktu studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.
Papildprasības:
Lai uzsāktu studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, studentam ir jābūt apguvušam fiziku, ķīmiju, algebru un ģeometriju atbilstoši vidējās izglītības prasībām.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas