Informācijas tehnoloģija

.
.
Informācijas tehnoloģija

Studējot šajā programmā, Tu kļūsi par augsti kvalificētu speciālistu ar augstāko izglītību informācijas tehnoloģijas (IT) jomā. Tu iegūsi vispusīgas zināšanas un prasmes datorzinātnē un datortehnoloģijās un spēsi izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, IT pārvaldībai, projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas lietojumiem.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
150 Rīga,
18 Daugavpils
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Grabis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību IT jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

• Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
• Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
• Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
• Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
• Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem
• Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
• Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• spēj izmantot inženierzinātņu principus un metodes informācijas tehnoloģijas jomā;
• spēj izskaidrot informācijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
• spēj izmantot informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi un datu bāzu un programmatūras izstrādi;
• spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību;
• spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus;
• spēj strukturēt un analizēt liela apjoma kvantitatīvos datus;
• spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt elektroniskā biznesa risinājumus;
• spēj komunicēt ar informācijas tehnoloģijas risinājumu pasūtītājiem un analizēt informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas;
• spēj īstenot pētījumus informācijas tehnoloģijā jomā.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kuri vēlas kļūt par informācijas tehnoloģijas konsultantiem, lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, informācijas tehnoloģijas pārvaldniekiem un sistēmu analīzes un modelēšanas speciālistiem. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un organizācijās, kā arī uzņēmumos, kuros izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas