Automātika un datortehnika

.
.
Automātika un datortehnika

Apgūstot programmu, Tu būsi kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kurš spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
90 Rīga,
5 Daugavpils
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Bļizņuks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorredzes, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izveidot un uzturēt viedo datortehnoloģiju risinājumus dažādu automatizācijas un vizualizācijas problēmu risināšanai.

Uzdevumi

- Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas viedajās datortehnoloģijās.
- Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai industriālajos uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs.
- Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
- Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
- Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem.
- Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas.
- Skaidrot un popularizēt viedo datortehnoloģiju lomu sabiedrībā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

- spēj izmantot inženierzinātņu principus viedo datortehnoloģiju metodes datorgrafikā, datorredzē, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā;
- spēj izskaidrot viedo datortehnoloģiju teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
- spēj izmantot viedās datortehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi, datorgrafiku, datorredzi, datorvadības aparatūras un programmatūras izstrādi;
- spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma inteliģentu sistēmas darbību;
- spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus;
- spēj strukturēt un analizēt lielā apjoma kvantitatīvos datus;
- spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt automatizācijas un vizualizācijas risinājumus;
- spēj komunicēt ar viedo datortehnoloģiju uzdevumu pasūtītājiem un risināt tos, izmantojot viedās datortehnoloģijas;
- spēj īstenot pētījumus viedo datortehnoloģiju jomā.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kuri vēlas kļūt par viedo datortehnoloģiju specialistiem datorredzē, datorvadības un datoru tīklu sistēmu jomās, kā arī lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, inteliģento sistēmu administratoriem, pārvaldniekiem. Absolventi strādā viedo datortehnoloģiju risinājumu izstrādes uzņēmumos un organizācijās, kas saistītas ar datu apstrādes, 3D vizualizācijas, industriālās vadības un veselības sfērām.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav. Iestāšanās pamatprasības atbilst RTU.

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas