Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Studējot šajā studiju programmā, Tu iegūsi akadēmisko augstāko izglītību informātikas nozarē un daudzpusīgas zināšanas programmu izstrādē: sistēmu analīzē, projektēšanā, programmēšanā un testēšanā.  Papildus Tu apgūsi arī datubāzu pamattehnoloģijas un mākslīgā intelekta pamatus. Programmai ir piešķirts Eiropas līmeņa kvalitātes zīmogs Euro-Inf.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
140 Rīga,
10 Cēsis,
17 Daugavpils,
12 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 275 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām.
- Sniegt pamatzināšanas datorzinātnē, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai, datu bāzu tehnoloģijām, sistēmu analīzei un mākslīgā intelekta pamatmetodēm.
- Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem.
- Trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā (izvēles kurss).
- Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot bakalaura darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- iegūst zināšanas datorzinātnes nozarē kopumā;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus (tai skaitā mākslīgā intelekta), metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj veidot un atkļūdot programmas;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu;
- spēj veikt sistēmu analīzi un projektēšanu;
- spēj lietot IT nozares standartus;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
- spēj piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā, kā arī strādāt kolektīvā, vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
- spēj patstāvīgi plānot savu darbu.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas