Ostu un kuģošanas vadība

.
.

Studiju programma ir transporta vadības studiju programma, kas sagatavo nozares profesionāļus, kas var plānot jūrniecības aktivitātes un īstenot tās. Lai studijās iegūtās zināšanas mērķtiecīgi tiktu papildinātas ar prasmēs un kompetencēs balstītu izglītību, kas atbilst darba tirgus prasībām, visu LJA studiju programmu īstenošana ir cieši saistīta ar ievērojama apjoma praksi – praktiski 100 % LJA studējošo ir nodrošinātas prakses iespējas.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Latvijas Jūras akadēmija
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Transporta pakalpojumi
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Astrīda Rijkure, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Latvijas Jūras akadēmija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / ostu un kuģošanas vadības speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 920 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
182
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, daudzpakāpju, kvalitatīvu un pasaulē atzītu augstāko profesionālo jūrniecības izglītību, nodrošinot Latvijas tautsaimniecību ar izglītotiem un darba tirgū sagatavotiem, konkurētspējīgiem jūrniecības nozares vadības speciālistiem.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot augsti kvalificētus kuģa virsniekus nodrošinot viņiem atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, atbilstoši Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas ( turpmāk - SJO) STCW 78 izpildes un vadības līmenim;
- sagatavot augsti kvalificētus speciālistus jūrniecības nozarei, attīstot viņu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un pielietot zināšanas aktuālo uzdevumu risināšanā;
- nodrošināt studiju pēctecību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents spēj:
- pielietot iegūtās teorētiskās, un praktiskās zināšanas inovatīvu produktu izstrādē un/vai to pilnveidē;
- analizēt funkcionālos, estētiskos, ekonomiskos un citus priekšnoteikumus, kas pamato jūrniecības nozares pamatfunkciju izpildi;
- definēt un vērtēt faktorus, kas ietekmē ekonomiskos procesus ostu segmentā;
- identificēt riskus ostu vadības sektorā un to un pārzina to mazināšanas metodes;
- raksturot un pielietot ES politikas plānošanas dokumentus un tiesisko regulējumu ostu sektorā kopējā tirgus teritorijā;
- kritiski un kompetenti novērtēt un analizēt ostu vadības darbību;
- izmantot gūtās zināšanas praksē ostā;
- pieņem juridiski pamatotus lēmumus ostu personāla vadības jomā;
- izskaidrot transporta nozares lomu pasaules kravu pārvadājumu jomā;
- izskaidrot pasaules finansēšanas sistēmu jūrniecības industrijā, kā arī atpazīt riskus, kas ir saistoši jūrniecības nozarei;
- īstenot pētniecības pasākumus, profesionāli sistematizēt informāciju, īstenot pētījumu rezultātus, pielietot normatīvos dokumentus;
- strādāt darba grupās, iekļauties komandas darbā, kā arī pamatot un prezentē savu konceptuālo risinājumu.

Karjera

Studiju programmas absolvents būs speciālists, kurš spēs strādāt ar jūrniecības procesu vadību saistītās profesijās, vairāk tas būs darbinieks krastā, kas būs augsti kvalificēts analītiķus un ekonomists ar lieliskām vadības prasmēm.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

...

Studijas