Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

.
.
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
5 Rīga
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds ģeomātikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
bakalaura grāds ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeomātikā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, mežsaimniecībā, ģeoloģijā vai tiem pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 2 000 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Maģistra akadēmisko studiju programmas “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” vispārīgais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra akadēmiskajam grādam atbilstošu, starptautiski atzītu plašu kompetenci.
Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolas darba veikšanai vai praktiskam darbam ģeomātikas jomā, piemērojot inovatīvus risinājumus sarežģītiem tautsaimniecības uzdevumiem, vadoties no mūsdienu tehnoloģiju attīstības tendencēm.

Uzdevumi

- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas ģeomātikas jomā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un atziņām ģeomātikas, ģeodēzijas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm būvniecības nozares ģeomātikas apakšnozarē;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

• spēj parādīt būvniecības zinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst ģeomātikas augstāko sasniegumu līmenim;
• spēj parādīt būvzinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
• spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ģeomātikā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
• spēj patstāvīgi strādāt pie savas profesionālās pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros dabas apstākļos;
• spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas ar ģeomātiku saistītajās jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

bakalaura profesionālais grāds ģeodēzijā, kartogrāfijā (VGTU absolventi) vai bakalaura profesionālais grāds ģeomātikā (RTU absolventi) vai tiem līdzvērtīgiem (ģeogrāfija, zemes ierīcība, mežsaimniecība, ģeoloģija).

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas