Būvdarbu vadīšana

.
.
Būvdarbu vadīšana

Studiju programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītāju sagatavošanu, kuri var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
13 Daugavpils,
12 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Baiba Gaujēna, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
būvdarbu vadītāja kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 275 - Pilna laika klātienes
€ 1 150 - Nepilna laika klātienes
€ 1 150 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" mērķi ir sagatavot speciālistus būvniecības nozarē:
- atbilstoši darba tirgus prasībām;
- atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (LR augstākās profesionālās izglītības standarts);
- nodrošinot zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu sagatavojot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai būvuzņēmumos;
- veicinot motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko izglītību un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju būvniecībā.

Uzdevumi

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" uzdevumi:
- nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību būvdarbu tehnoloģisko procesu organizēšanā un vadībā;
- īstenojot studiju procesu sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmi un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus prasībām būvdarbu vadītājam;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo izaugsmi, studijām bakalaura profesionālās izglītības studiju programmās būvniecības nozarē;
- rosināt studentos interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veicināt studentu izaugsmi par mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību;
- attīstīt studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- Prot realizēt būvniecības ieceri (būvi) pēc gatava projekta atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem;
- Spēj veikt būvdarbu operatīvu vadību;
- Spēj nodrošināt ar darbaspēka resursiem būvobjektus;
- Prot koordinēt darbinieku darbu būvobjektā;
- Prot veikt būvobjekta realizācijas plānošanu;
- Spēj veikt ekonomisko faktoru analīzi būvobjektā;
- Prot izvērtēt potenciālos piegādātājus;
- Prot optimizēt projekta dokumentāciju;
- Spēj organizatoriski nodrošināt būvobjektā nepārtraukto tehnoloģisko procesu īstenošanu;
- Prot izvēlēties sadarbības partnerus būvdarbu īstenošanā;
- Prot plānot un kontrolēt maksājumu naudas plūsmas;
- Prot strādāt ar modernajām informācijas sistēmām, atlasīt un noteikt, dotajā brīdī nepieciešamo informāciju;
- Prot strādāt ar ģeodēzijas un mērinstrumentiem, veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus.

Karjera

Profesija - būvdarbu vadītājs.
Kvalifikācijas līmenis - 4. līmenis, atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmenim.
Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību būvniecībā, apguvis praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi, apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē būvstrādnieku komandas/brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas būvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādi būvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormu un standartu prasībām un lai to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā; sagatavo nepieciešamo būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites. Veicot darbu vadītāja pienākumus, atbild par veikto darbu atbilstību apstiprinātajam projektam, būvnormām un standartiem likumā noteiktajā kārtībā.

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_