Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

.
.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā. Tās ietvaros ir iespēja apgūt specializācijai atbilstošas radošās iemaņas, praktiskos pētniecības līdzekļus un metodes, kā arī veikt pētījumus par tādām aktuālām tēmām kā dzīvojamo ēku un to inženiersistēmu energoefektivitātes nodrošināšana, mikroklimata un ūdens sistēmu problēmas. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
4 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Egīls Dzelzītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu būvniecībā vai profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, vai profesionālais maģistra grāds būvniecībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Doktora studiju galvenais mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un strādāt par lektoriem, asistentiem, pētniekiem augstskolās un pētnieciskajos institūtos. Papildus tam doktora programmas mērķis ir gatavot augsta profila speciālistus gan privātajiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas nodrošina iedzīvotājus ar siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevums ir veicināt siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozares attīstību, sagatavojot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā jomā, attīstot prasmi formulēt un patstāvīgi risināt aktuālas zinātniskās problēmas, ziņot par pētījumu rezultātiem un publicēt tos, kā arī iegūt pedagoģiskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas un pieredzi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- zina un izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- zina un spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to mijiedarbību, prot noteikt to pilnveides pasākumus;
- zina un izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina un spēj veikt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jaunāko sasniegumu pamatprincipus;
- spēj patstāvīgi plānot un veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jomās, interpretēt un analizēt to rezultātus.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskās pētniecības centros, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju uzsākšanai ir nepieciešams Inženierzinātņu maģistra grāds "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā", "Siltumenerģētikā" vai citas radniecīgas specialitātes M.Sc.ing. grāds, ja apgūtie priekšmeti vismaz 50% apmērā un maģistra darba tēma atbilst minētajām divām programmām. Iepriekšējās izglītības atzīšanu veic Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Padome.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas