Attālināto mācību kārta

Kursa nosaukums Kursa apraksts           Kursa apguvei nepieciešamās priekšzināšanas Kursa īstenošanas periods Mācību maksa, EUR Līdzmaksājums (10%)*, EUR

Grupas dalībnieku skaits

Nodarbību dienas, laiks

Datu apstrāde un darbību automatizācija MS Excel un Google Docs vidē 3. līmenis

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP225

Pieteikties

Kursā tiek aplūkota lietojumprogrammatūru mijiedarbības, automatizēšanas un vadības metodoloģija, izmantojot skriptu valodas. Kursa ietvaros izglītojamais tiek iepazīstināts ar lietojumprogrammatūras darba organizēšanu, iebūvēto līdzekļu komponentu mijiedarbību un programmatūras darbības automatizēšanu, izmantojot VBA un JavaScript valodas.

Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati, dokumentu apstrādes pamati.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Datu bāzu tehnoloģijas

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursa DSP103 1. daļai

Pieteikties

Kursa ietvaros tiek aplūkotas sekojošas tēmas: Datu bāzu (DB) tehnoloģijas pamatjēdzieni; DB vadības sistēma (DBVS), tās pamatfunkcijas; DBVS tipi; Relāciju DB iespējas un ierobežojumi; DB datu definēšanas valodas; Datu vaicājumu valodas SQL, QbE; Lietojumu veidošana DB sistēmām; DBVS programmēšanas automatizācijas līdzekļi; DBVS iekšējās program. Vidējā izglītība.

14 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 8–15 Tiks precizēts

E-biznesa ieviešanas metodes un rīki. E-biznesa risinājumi

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DLP700

Pieteikties

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par e-biznesa būtību, veidiem un mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā. Kursā tiek apskatīta interneta tehnoloģijas ietekme uz e-biznesa attīstību, dažādas e-biznesa formas (e-komercija, e-marketings, CRM u.c.).  Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati.

8 nedēļas (160 akad. stundas)

360,00 36,00 15–20 Tiks precizēts

Excel 1. līmenis. Lietojumprogrammatūra

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP121 2. daļai

Pieteikties

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas: Datu ievads tabulās, formulas; Datu grafiskā attēlošana; Darbs ar matemātiskām funkcijām; Darbs ar loģiskām funkcijām; Darbs ar teksta, datuma un laika funkcijām; Datu validēšana; Nosacījumu formatēšana; Noteiktu datu aizsargāšana pret ievadi; Excel tabulas un vienkāršā uzmeklēšana; Datu uzmeklēšana ar funkcijām; u.c. Vidējā izglītība. Datorprasmes lietotāja līmenī

18 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 8–20 Tiks precizēts

Ievads dziļajā mašīnmācīšanā

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DPS793

Pieteikties

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas dziļās mašīnapmācības tehnoloģijā, lai nodrošinātu izglītojamo spēju to izmantot turpmākiem pētījumiem un izstrādnēm. Iegūtās prasmes pēc kursa: spēja implementēt modeļus Pytorch un ar to salīdzināmās platformās; Spēja implementēt modeļus augstas veiktspējas aprēķinu vidēs. Vidējā izglītība. Augstākā matemātika; Varbūtību teorija un statistika;  Programmatūras projektēšanas šabloni, piemēram, MVC, Observer vai Singleton;  Objektorientētas programmatūras projektēšanas un izstrādes;  Programmēšanas iemaņas Python un C/C++; Koda pārvaldības rīki, piemēram, GIT; Pamatzināšanas Linux

16 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–25 Tiks precizēts

Ievads lietu interneta tehnoloģijās un pielietojumos

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DSP791

Pieteikties

Kursā tiks aplūkoti šādi temati: - Lietu interneta jeb Internet of Things (IoT) sistēmu definīcija: kas tieši ir IoT sistēmas mūsdienu tehnoloģijas kontekstā - IoT pielietojumi; - IoT aparatūras risinājumi: no iegultām sistēmām līdz tīklu paplašinātām iekārtām, sensoriem un spēka pievadiem; - IoT komunikācijas: iegultu sistēmu protokoli, vadu un bezvadu tīkli IoT sistēmās; - IoT tīkli: tīklu slāņu modeļi, vispārējas nozīmes internetam un IoT specifiski risinājumi; - Drošības aspekti IoT sistēmās; - IoT: praktiskie darbi un projekti;  Teorijas un praktisko iemaņu apguve notiks caur tiešsaistes video lekcijām, izmantojot Microsoft Teams, Zoom. Laboratorijas darbi tiks pildīti attālinātajā laboratorijā, programmējot iekārtas tiešsaistē. Vidējā izglītība. Programmēšanas pamati

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–25 Tiks precizēts

Informatīvo sistēmu drošība

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP454

Pieteikties

Kursa ietvaros tiek aplūkoti informatīvo sistēmu drošības pamatprincipi – pamata drošības koncepcija, autentiskums, autorizācija, integritāte, konfidencialitāte, bezatteikums, sadalīta sistēmas drošība, tīkla drošība.  Vidējā izglītība. Datorprasmes, zināšanas par operētājsistēmām, informācijas apstrādes pamati

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Informācijas sistēmu drošums

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DOP318

Pieteikties

Kursa ietvaros paredzēts apgūt sekojošas tēmas: 
1. Informācijas drošības pamatjēdzieni;
2. Informācijas drošības nodrošināšana;
3. Informācijas drošības pārvaldība atbilstoši ISO 27001 rekomendācijām;
4. Personu datu aizsardzība.
Vidējā izglītība

8 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–30 Tiks precizēts

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Apmācību apguve pielīdzināma RTU studiju kursam DOP422

Pieteikties

Kurss sastāv no diviem galvenajiem blokiem:
1. Projektu vadības teorētiskais ietvars: Projektu iniciēšana, Projektu plānošana, Projektu īstenošana, Projektu monitorings un kontrole, Projekta pabeigšana;
2. Projektu vadības metodoloģijas: Agile projektu vadības pamatprincipi: Agile manifests, Agile salīdzinājumā ar tradicionālo projektu vadību, Agile metodes/ietvari.
Vidējā izglītība. Datorprasmes lietotāja līmenī; izpratne par projektu vadības pamatjēdzieniem.

8 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–30 Tiks precizēts

Microsoft datortīkla administrators un programmētājs

Apmācību apguve pielīdzināma RTU studiju kursam DIP213

Pieteikties

Tiek apskatīta Microsoft operētājsistēmu darbība un to automatizācijas iespējas, izmantojot scirpta valodas un rīkus. Lietotāju un grupu uzskaite, tīkla resursu sadale, aizsardzība un uzturēšana; servera un tā komponentu instalācija, konfigurācija un uzturēšana; Microsoft .NET tehnoloģijas apskats. Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati, dokumentu apstrādes pamati

7 nedēļas  (120 akad. stundas)

360,00 36,00 15–20 Tiks precizēts

Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursa apguvei DIP701

Pieteikties

Kursa ietvaros tiek apskatītas operētājsistēmas Android arhitektūra un Android lietojumu izstrādes paņēmieni un rīki. Īpaša uzmanība tiek veltīta lietotāja saskarnes veidošanai, datu apstrādei, grafikas izmantošanai, animācijas veidošanai, servisu izmantošanai un mobilās ierīcēs iebūvētās aparatūras vadībai. Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati; programmas izstrādes pamati.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Programmēšanas valoda Java

Apmācību apguve pielīdzināma RTU studiju kursam DIP386

Pieteikties

Kursa ietvaros izglītojamais tiks iepazīstināts ar valodas Java programmatūras uzbūves pamatprincipiem, datu tipiem, operatoriem, klasēm, interfeisa un pakešu izmantošanas veidiem; izņēmumu apstrādei; appletiem; rindu apstrādes metodēm; plūsmas vadības pieejam; datu ievade un izvade modeļiem; datortīkliem; notikumu apstrādes elementiem; grafiskie līdzekļiem datu vizualizācijai un lokalizācijas metodēm.  Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati; programmas izstrādes pamati

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Programmēšanas valoda Phyton

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP720

Pieteikties

Kursā ir sniegts ievads programmēšanas valodā Python un tās izmantošana praktisku uzdevumu risināšanā. Kursā ir apskatīti programmatūras izstrādes posmi, programmas uzbūve, cikliskas konstrukcijas, funkcijas, procedūras, masīvi, simbolu virknes, teksta datnes, objekti, kā arī bibliotēku izmantošana ar specializāciju saistītu uzdevumu risināšanai. Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Programmēšanas valodas. Ievads C++

Apmācību apguve pielīdzināma RTU studiju kursa DIP122 1. daļai.

Pieteikties

Programmēšanas valodas, to  klasifikācija un lietošanas iespējas. Programmas struktūra. Programmēšanas valodas C/C++ pamatkonstrukcijas, to sintakse un semantika.  Programmēšanas valodas pamatobjekti, operācijas ar datiem, funkcijas, masīvi, simbolu virkņu apstrāde u.c. Izstrādāt programmas dažādu uzdevumu risināšanai. Programmēšanas valodu attīstības tendences. Vidējā izglītība

16 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–15 Tiks precizēts

Projekta menedžmenta IT risinājumi

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP331

Pieteikties

Kursa laikā izglītojamais tiks iepazīstināts ar projekta menedžmenta procesu un zināšanu sfēru apskata veidiem un metodēm (standarti). Tiks apskatīts produkta menedžments un projekta menedžments. Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolieriem

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DSP794.

Pieteikties

Studiju kurss iepazīstina izglītojamos ar robotikas pamatiem, projektējot, modelējot un izstrādājot robotizētas sistēmas, izmantojot mikrokontrollerus. Robotu izstrāde ir sadalīta divās daļās – projektēšana (konstruēšana) un programmēšana. Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

WEB portālu izstrāde. Modernās tīmekļa tehnoloģijas programmas

Apmācību apguve pielīdzināma RTU klātienes studiju kursam DIP305

Pieteikties

Tīmekļa produkta izstrāde ir sadalītā divās daļās – klienta daļas (front-end) izstrādē un servera daļas (back-end) izstrādē. 
Pirmajā kursa daļā tiek apgūtas lineārās tīmekļa produkta izstrādes metodes, kas ietver tīmekļa programmēšanas valodas funkcionalitātes apskatu, izstrādājot dinamiskā satura lapas. Otrajā kursa daļa tiek apgūtas pakalpojumu izstrādes metodes un valodas, kas ļaus nodrošināt informācijas apmaiņu un tīmekļa vietnes satura pielāgošanu neatkarīgi no izvēlētās platformas un vietnes.

 
Vidējā izglītība. Datorprasmes pamati. Programmatūras izstrādes pamatzināšanas.

7 nedēļas (80 akad. stundas)

360,00 36,00 10–20 Tiks precizēts

*Kopējo mācību maksu 90% apmērā finansē ES fondi un valsts. Nodarbināto personu līdzmaksājums sastāda 10% no kopējās mācību maksas. Nodarbinātām personām  ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas.

Studijas

_