9. mācību kārta

9. mācību kārtas ietvaros aicinām papildināt digitālās kompetences kādā no sešām RTU piedāvātajām studiju kursu vai moduļu programmām. Pēc programmas apguves saņemsiet elektronisko RTU apliecību par Tālākizglītību, kurā norādīts studiju kursa vai moduļa apjoms kredītpunktos.

Profesionālās pilnveides programmu un studiju kursu apraksti pieejami zemāk, pieteikšanās www.macibaspieaugusajiem.lv.

Programmu piedāvājums:

Studiju kursa/moduļa nosaukums Apjoms stundās Līdzmaksājuma
apmērs
Iegūstamās prasmes
Automatizētā projektēšana –
Autodesk Inventor
80 (2KP) 36 euro Spēj izveidot trīsdimensiju objektus; spēj izveidot pilnīgi definēto salikšanas mezglu; spēj izveidot detaļu vai kopsalikuma rasējumus; spēj izveidot detaļas no lokšņu materiāla.
Kursa apraksts
Automatizētās projektēšanas pamati – AutoCAD 80 (2KP) 36 euro Spēj izveidot divdimensiju projektus ar dažādu sarežģītības pakāpi; spēj izstrādāt konstruktoru darba un projektu dokumentāciju atbilstoši rasējumu izveidošanas prasībām; spēj modelēt un koriģēt 3D modeļus, kā arī Layout vidē sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; spēj izveidot jaunu materiālu, pievienot to objektam, izlikt un rediģēt gaismas avotus, kā arī izveidot fotoreālistiskus objektu attēlus. Spēj izveidot animāciju.
Kursa apraksts
Informācijas sistēmu drošums 80 (2KP) 36 euro Izprot informācijas, IT drošības un personas datu aizsardzības galvenos jēdzienus; spēj klasificēt informāciju; spēj identificēt informācijas drošības apdraudējums, ievainojamības un izstrādāt priekšlikumus to mazināšanai; spēj analizēt IT riskus - spēj identificēt un novērtēt IT resursu riskus un trešo pušu riskus; spēj plānot biznesa nepārtrauktību, veikt biznesa ietekmes analīzi un plānot IT darbības atjaunošanu; Izprot informācijas drošības, IT drošības un personas datu aizsardzības pārvaldības metodoloģijas, regulējošos normatīvos aktus un piemērojamos standartus (ISO 27000 grupa u.c.); Spēj izmantot IT drošības rīkus.
Kursa apraksts 
Lietojumprogrammatūra (Excel pamati) 80 (2KP) 36 euro Spēj veidot un formatēt tabulas MS Excel vidē; Spēj izmantot elementāras formulas aprēķinu veikšanai; Spēj izmantot MS Excel matemātiskas funkcijas aprēķinu veikšanai; Spēj pielietot loģiskas funkcijas aprēķinos ar nosacījumiem; Spēj veikt datu apstrādi (kārtošanu, atlasi, validāciju); Spēj izmantot datu vizualizācijas metodes (diagrammas, saraksti); Spēj sagatavot dokumentu izdrukai un publicēšanai.
Kursa apraksts
Ievads Robotikā un Arduino kontrolleru vadībā (C++ un Python programmēšanas valodas) 160 (4 KP) 72 euro Pārzina C++ programmēšanas valodas pamatelementus, valodu īpatnības un lietošanas iespējas, to klasifikācijas pēc dažādiem parametriem, valodu pamata konstrukcijas un to lietošanu programmu izveidē. Pārzina Python programmēšanas valodas pamatelementus, valodu īpatnības un lietošanas iespējas, to klasifikācijas pēc dažādiem parametriem, valodu pamata konstrukcijas un to lietošanu programmu izveidē. Spēj izstrādāt programmas imperatīvajā programmēšanas valodā, kas paredz informācijas apstrādi ar masīvu, simbolu virkņu, rādītāju, struktūru un failu izmantošanu. Spēj nodrošināt informācijas saņemšanu no sensoriem, pārzina sensoru īpašības, spēj vadīt datu plūsmas un nodrošināt izpildmehānisma vadību. Spēj izstrādāt un praksē pielielot Client / Server tehnoloģijas procesu vadībai. Spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par C++ valodas izmantošanas iespējām, spēj apstrādāt no sensoriem saņemto informāciju un vadīt izpildmehānismus. Spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par Python valodas izmantošanas iespējām, spēj apstrādāt no sensoriem saņemto informāciju un vadīt izpildmehānismus.
Kursu apraksts
Ievads tīmekļa vietnes izstrādē. Programmēšanas pamati (Front -end un back-end) 240 (6KP) 108 euro Izprast klienta daļas (front-end) un servera daļas (back-end) izstrādes pamatus un standartus; Apgūt izstrādes programmatūras darbības automatizēšanas iespējas; Apgūt datu apmaiņas protokolus; Apgūt skriptu valodu JavaScript un tās ietvarus; Apgūt tīmekļa vietņu izstrādes programmēšanas valodu PHP; Apgūt pakalpju izstrādes metodes; Apgūt programmēšanas valodas Python pamatus; Izprast dinamiskas tīmekļa sistēmas veidošanas principus.
Kursu apraksts

Studijas