5. mācību kārta

Kursa nosaukums Kursa apraksts           Kursa apguvei nepieciešamās priekšzināšanas Kursa īstenošanas periods Mācību maksa, EUR Līdzmaksājums (10%)*, EUR

Grupas dalībnieku skaits

Nodarbību dienas, laiks

E-biznesa ieviešanas metodes un rīki. E-biznesa risinājumi

Kursa mērķis sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par e-biznesa uzturēšanas un vadības metodēm, pielietojot tehniskus risinājumus, automatizācijas metodes, normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar e-komercdarbības procesiem. Sniegt izpratni par e-biznesa būtību un veidiem un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā. Praktiski pārbaudīt interneta tehnoloģiju ietekmi uz e-biznesa attīstību, dažādas e-biznesa formas (e-komercija, e-marketings, e-SCM, u.c.). Apgūt tīmekļa tehnoloģijās balstītu korporatīvu biznesa portālu uzbūves principus.
Tālmācības īstenošanas process paredz tiešsaistes video lekcijas, kas tiks translētas izmantojot ZOOM.US platformu, nodrošinot pieslēguma saiti studentiem. Visi mācību materiāli un video lekcijas ieraksti (bez studentiem) tiks ievietoti digitālajā mācību platformā.

Vidējā izglītība.

8 nedēļas

160 akad. stundas (klātienē – 62; attālināti – 98)

512,00 51,20 10–20 Tiks precizēts

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par finanšu datu analīzi un pilnveidot praktiskās iemaņas tās veikšanā, izmantojot dažādus analīzes rīkus. Veidot izpratni par finanšu datu pārskatu un budžeta veidošanu un pielāgošanu dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanu, izmantojot dažādas lietojuporgrammatūras funkcijas (Excel, Google Sheets). Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par datu analīzes un pārskatu sagatavošanas rīkiem un metodēm, apgūt datu formātus un to transformācijas veidus, datu apstrādes un kārtošanas metodes, informācijas atlases valodu SQL, datu importēšanas un eksportēšanas metodes un rīkus, datu analīzi un statistikas iegūšanas rīkus un metodes. Sniegt zināšanas par skriptu valodas izmantošanas īpatnībām un iespējām dažādu platformu lietojumprogrammatūras automatizēšanas un vadības kontekstā, iepazīstināt ar datu apstrādes automatizēšanas prasmes.
Tālmācības īstenošanas process paredz tiešsaistes video lekcijas, kas tiks translētas izmantojot ZOOM.US platformu, nodrošinot pieslēguma saiti studentiem. Visi mācību materiāli un video lekcijas ieraksti (bez studentiem) tiks ievietoti digitālajā mācību platformā.
Vidējā izglītība.

8 nedēļas

160 akad. stundas (klātienē – 56; attālināti – 104)

512,00 51,20 10–20 Tiks precizēts

Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām

Kursa mērķis ir attīstīt izglītojamu digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšana un vadība dažādās uzņēmējdarbības sfērās. Kurss sniegs zināšanas par tehnoloģiju informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējam datu apstrādes un analīzes sfēras, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, tīmekļa resursu izmantošanā.
Kursa uzdevums attīstīt digitālās kompetences, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā gan klātienē gan tiešsaistē. 
Tālmācības īstenošanas process paredz tiešsaistes video lekcijas, kas tiks translētas izmantojot ZOOM.US platformu, nodrošinot pieslēguma saiti studentiem. Visi mācību materiāli un video lekcijas ieraksti (bez studentiem) tiks ievietoti digitālajā mācību platformā.
Vidējā izglītība.

8 nedēļas

160 akad. stundas (klātienē – 56; attālināti – 104)

512,00 51,20 10–20 Tiks precizēts

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Programmas mērķis ir iegūt zināšanas un apgūt prasmes par informācijas un informācijas sistēmu drošību un personas datu aizsardzību, dažādu informācijas sistēmu drošības risinājumu izmantošanu uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai un izprast šo risinājumu pievienoto vērtību uzņēmuma mērķu īstenošanai. Programmas ietvaros tiks iegūas teorētiskās un praktiskās iemaņas informācijas drošībā, personu datu aizsardzībā, informācijas sistēmu (IS) drošībā, IS drošības pārvaldība organizācijās, incidentu pārvaldīšanā un riska pārvaldībā. Vidējā izglītība.

16 nedēļas (160 akad. stundas)

512,00 51,20 15–30 Tiks precizēts

WEB programmēšanas valodas (PHP, javascript, Python)

Šis kurss aptver tīmekļa lietojumprogrammu izveides posmus gan lietotāja, gan servera pusē, izmantojot mūsdienīgas programmēšanas valodas un tehnoloģijas.
Kursa mērķis ir apgūt tīmekļa produkta izstrādes metodes, kas ietver klienta daļas (front-end) un servera daļas (back-end) tīmekļa programmēšanas valodas funkcionalitātes apskatu, izstrādājot dinamiskā satura lapas,  pakalpojumu izstrādes metodes un valodas, kas ļaus nodrošināt informācijas apmaiņu un tīmekļa vietnes satura pielāgošanu neatkarīgi no izvēlētās platformas un vietnes.
Kursā tiek aplūkotas mūsdienīgas programmēšanas valodas PHP, Python, JavaScript.
Tālmācības īstenošanas process paredz tiešsaistes video lekcijas, kas tiks translētas izmantojot ZOOM.US platformu, nodrošinot pieslēguma saiti studentiem. Visi mācību materiāli un video lekcijas ieraksti (bez studentiem) tiks ievietoti digitālajā mācību platformā.
Vidējā izglītība.

8 nedēļas

160 akad. stundas (klātienē – 54; attālināti – 106)

512,00 51,20 10–20 Tiks precizēts

Programmēšanas valoda Python

Programmēšana ir kļuvusi par prasmi, kuru visā pasaulē plaši izmanto digitālajās humanitārajās zinātnēs. Python programmēšanas valoda ir viena no populārākajām programmēšanas valodām pasaulē. Programmas mērķis ir iepazīstināt studentus ar Python programmēšanas valodas iespējām un programmatūras izstrādes principiem. Sniegts zināšanas par programmēšanas valodu Python un tās izmantošanas iespējam praktisku uzdevumu risināšanā. Apskatīt programmatūras izstrādes posmus, programmas uzbūves metodes, cikliskas konstrukcijas, funkcijas, procedūras, masīvus, simbolu virknes, teksta datnes, objektus, kā arī bibliotēku izmantošana ar specializāciju saistītu uzdevumu risināšanai. Apskatīt Python moduļu izmantošanu, kas ļauj papildināt programmēšanas valodas funkcionalitātes klāstu, samazinot programmatūras izstrādes laiku un programmas koda garumu. Apgūt Django web izstrādi un sava pilnīgi funkcionāla sociāla tīkla izstrādi.  
Tālmācības īstenošanas process paredz tiešsaistes video lekcijas, kas tiks translētas izmantojot ZOOM.US platformu, nodrošinot pieslēguma saiti studentiem. Visi mācību materiāli un video lekcijas ieraksti (bez studentiem) tiks ievietoti digitālajā mācību platformā.
Vidējā izglītība.

8 nedēļas

160 akad. stundas (klātienē – 54; attālināti – 106)

512,00 51,20 10–20 Tiks precizēts

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

Programmas mērķis ir gūt zināšanas un prasmes par mūsdienās aktuāliem informācijas tehnoloģijas pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldības līmeņiem, tehnoloģijām un rīkiem, IT pārvaldības ietvaru, labās prakses piemēriem un metodēm, kā arī to pielietojumu, kas ļaus izglītojamajiem efektīvāk veikt informācijas tehnoloģiju resursu pārvaldību uzņēmumā, nodrošinot dažāda veida IT pakalpojumu un biznesu pārvaldību. Programmas ietvaros tiks apgūtas uzņēmuma informācijas sistēmas un digitālā transformācija, informācijas tehnoloģijas pārvaldības pamati, IT pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldība. Tiks iegūtas spējas definēt, interpretēt un lietot profesionālu terminoloģiju IS un IT pārvaldības jomā, izskaidrot informācijas sistēmas būtību, uzbūvi, iespējas un nozīmi uzņēmējdarbībā, izmantot specializēto programmatūru IT resursu pārvaldē, pārzināt IT pārvaldības pamata pieejas, procesus, noteikt procesu piederību pārvaldības līmeņiem, pielietot modernās virtualizācijas tehnoloģijas IS, uzstādīt un izmantot kļūdu un ziņojumu apstrādes, analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par IT pārvaldības metodoloģiju izmantošanu uzņēmuma darbībā. Vidējā izglītība.

12 nedēļas (160 akad. stundas)

512,00 51,20 20–40 Tiks precizēts

Digitālais mārketings

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes digitālā mārketinga un saistītajās jomās, ieskaitot elektronisko komerciju, tīmekļa vietņu izstrādes tehnoloģijas un multimediju tehnoloģijas efektīvai tiešsaistes biznesa un mārketinga procesu nodrošināšanai, kā arī izprast digitālā mārketinga risinājumu pievienoto vērtību biznesa mērķu īstenošanai. Programmas ietvaros tiks apgūts digitālais mārketings, elektroniskā komercija, tīmekļa vietņu izstrādes tehnoloģijas, multimediju tehnoloģijas. 
Izglītības procesā tiks iegūtas spējas definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju digitālā mārketinga un elektroniskās komercijas jomās, izstrādāt digitālā mārketinga koncepciju un realizācijas risinājuma projektu, izvērtēt digitālā mārketinga risinājuma projektēšanas un izstrādes ceļus, kā arī izmantošanas ierobežojumus, pārzināt informācijas tehnoloģiju pielietojuma būtību, iespējas un nozīmi digitālā mārketinga un komercijas jomās.
Vidējā izglītība.

12 nedēļas (160 akad. stundas)

512,00 51,20 20–40 Tiks precizēts

Mikrokontrolieru programmēšanas un robotu prototipēšanas pamati

Mācību programmas ietvarā tiks apgūti elektronikas pamati, diskrētie elektronikas komponenti, elektrisko ķēžu izveide un atkļūdošana, izmantojot bezlodēšanas un lodēšanas tehnoloģijas , mikrokontrolieru uzbūve un darbība, mikrokontrolieru lietošana pieslēgšana, mikrokontrolieru programmēšana, robotizētu sistēmu prototipēšana. Tiks izprastas vienkāršas elektroniskās shēmas, tiks apgūti prototipu dizaina izveides pamati un šī procesa plānošana, tiks iegūtas iemaņas ekonomiski un tehnoloģiski pamatotu materiālu un komponentu izvēli prototipēšanā, mikrokontroliera darbībai nepieciešamās perifērijas elektronikas izveide. Tiks pielietotas iegūtās zināšanas, lai izstrādātu robota prototipu. Vidējā izglītība.

16 nedēļas  (160 akad. stundas)

512,00 51,20 10–25 Tiks precizēts

Uz mikrokontrolieriem bāzētu robotu un lietu interneta ierīču izgatavošana un programmēšana padziļinātā līmenī

Programmas ietvarā tiks iegūtas iemaņas integrālo mikroshēmu uzbūvē un darbībā, shēmu un ķēžu izveidē, izmantojot integrālās mikroshēmas, tiks apgūta CAD programmatūras izmantošana iespiedplašu projektēšanai un izgatavošanai, elektrisko mērījumu veikšana, lietu interneta pamati, komunikācija protokoli starp iekārtām, Nelineāri vadības algoritmi, CAD programmatūras lietošana dizaina izveidē, CNC iekārtu lietošana, Ierīču projektēšana, izgatavošana un testēšana. Tiks apgūti komunikāciju interfeisu lietošanas pamati ar mikrokontrolieriem,  spēja ekonomiski un tehnoloģiski pamatotu materiālu, komponentu un tehnoloģiju izvēli projekta īstenošanā un pielietot iegūtās zināšanas, lai izstrādātu robotizētu vai lietu interneta ierīci. Vidējā izglītība.

16 nedēļas (160 akad. stundas)

512,00 51,20 10–25 Tiks precizēts

3D printeru lietošana drukas tehnoloģiju nozarē un tā produktu komercializācija

Programmas ietvaros tiks izprasti 3D drukas iekārtu darbības principi un to pielietojumi, iepazīstināti ar 3D printeru tehnisko specifikāciju, materiālu dažādību drukāšanas procesa specifiku un niansēm, apgūtas un ievērotas darba un vides aizsardzības prasības un noteikumi darbā ar 3D printeriem, izstrādāti un sagatavoti 3D modeļi drukāšanai un apstrādei, apgūtas prasmes finanšu grāmatvedības analīzes izstrādē, aprēķināta cena izstrādātam 3D drukas produktam un apgūti mūsdienu mārketinga rīki, kā arī lietišķās saskarsmes pamati komunikācijā ar klientiem. Vidējā izglītība.

24 nedēļas (160 akad. stundas)

512,00 51,20 10–14 Tiks precizēts

*Kopējo mācību maksu 90% apmērā finansē ES fondi un valsts. Nodarbināto personu līdzmaksājums sastāda 10% no kopējās mācību maksas. Nodarbinātām personām  ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas.

Studijas

_